Учебен план и програми

Специалност "Комуникации и бизнес развитие"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна модулна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс 12 9 360 300 60
2 Количествени методи 12 9 360 300 60
3 Мениджмънт и маркетинг 12 9 360 300 60
4 Въведение във финансите 12 9 360 300 60
5 Теория на счетоводството 12 9 360 300 60
Общо за фундаментални дисциплини: 60 5 1800 1500 300

Специални дисциплини (СНУ /  ДНДО и СПН)

6

Маркетингов мениджмънт

5

9 / 10

150

90

60

7

Маркетингови изследвания

5

9 / 10

150

90

60

8

Бизнес комуникации

5

9 / 10

150

90

60

Общо за специални дисциплини:

15

1

2

450

270

180

Специализиращи дисциплини (СНУ / ДНДО и СПН)

9

Система за управление на бизнес процеси

8

9 / 10

240

165

75

10

Бизнес модели и развитие

8

9 / 10

240

165

75

11

Сигурност и рискове в бизнес комуникациите

8

9 / 10

240

165

75

12

Избираема (1) от:

6

9 / 10

180

120

60

Бизнес лидерство

Междукултурни комуникации

Бизнес преговори и дебати

13

Бранд комуникации

8

10 / 11

240

165

75

14

Бизнес проектиране

8

10 / 11

240

180

60

15

Ресурси и бизнес мрежи

8

10 / 11

240

195

45

16

Магистърски семинар

6

10 / 11

180

135

45

Общо за специализиращи дисциплини:

60

6

2

1800

1290

510

Общо за целия курс на обучение:

135

12

4

4050

3060

990

Защита на дипломна работа

15

Общо кредити за целия курс на обучение:

150

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

 СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.

  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.

Редовно модулно обучение – обучението на студентите по отделните учебни дисциплини е структурирано в модули, като всеки следващ модул стартира след приключване на обучението по предходния.