Квалификационна характеристика

Специалност "Комуникации и бизнес развитие"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна модулна

І. Основно предназначение на характеристиката

Квалификационната характеристика на магистърска програма “Комуникации и бизнес развитие” е предопределена от теоретико-методическите и практико-приложни изисквания към конкурентната пазарна активност на икономическите субекти в съвременния бизнес. Основното й предназначение е в следните насоки:

 • Характеризиране на съставните модулни блокове от учебни дисциплини и тяхното предназначение в процеса на магистърското обучение;
 • Целево описание на придобиваните знания и умения по “Комуникации и бизнес развитие”;
 • Ориентиране избора на студентите при реализация на заеманите от тях професионални длъжности в бъдещата им кариера;
 • Предостaвяне на условия за бъдещи тенденции в усъвършенстването на учебния план и учебните програми, включени в процеса на обучение на магистрите от специалността.

Съобразно целите и спецификата на специалност “Комуникации и бизнес развитие”, учебните дисциплини са структурирани, както следва:

Първият учебен модул съдържа специални дисциплини, които осигуряват основа за развитие на специфични знания, умения и компетенции в областта на комуникациите и бизнес развитието. Във втория учебен модул са включени базови учебни дисциплини, насочени  към целево формиране и осигуряване на основния профил на бъдещите специалисти. Той съобразен с перспективните изисквания на съвременната теория и бизнес практиката на системите за управление на бизнес процесите и бизнес моделите.

Учебните дисциплини „Бранд комуникации“ и „Ресурси и бизнес мрежи“ осигуряват професионални компетенции на студентите-магистри за бизнес комуникатори в условия на конкурентна динамика и технологична сложност за инвестиране и иновации на стопанските организации по пазари. Дисциплината „Бизнес проектиране“ е с фокус върху изграждането на теоретични и практически знания в областта на бизнес проектирането и организационния дизайн.

II. Професионални знания, умения и компетенции

Учебният план на магистърската програма “Комуникации и бизнес развитие” е разработен в съответствие с изискванията на световните и европейски стандарти и добри практики в подготовката на магистри по бизнес развитие и бизнес комуникации, при осигуряване на модерните информационни и комуникационни технологии на оперативно, тактическо и стратегическо равнище на управление.

Целта на обучението по специалността е да осигури системни знания и интегрирани практически умения в следните професионални области:

А. Изследване и диагностициране на практически ситуации чрез:

 • Маркетингови анализи и диагностика на бизнес процеси и модели;
 • Системна интегрираност на мениджмънта на бизнес процесите с комуникационните решения;
 • Изследване и анализ на технологиите в бизнес моделирането и комуникационния дизайн;
 • Изследване и диагностика на бизнес процесите, бранд комуникациите, комуникационните рискове и медийната манипулация в стопанската практика.

Б. Планиране и организация на бизнес процесите и комуникациите на фирмите чрез:

 • Оценка на рисковете в проектирането на бизнес процесите и бранд комуникациите;
 • Организация и планиране на бизнес дейностите и комуникационните решения в условия на динамични пазари;
 • Маркетингов одит на организацията, планирането и проектирането на бизнес процесите и комуникационните дейности.

В. Проектиране и одитиране на бизнес проекти чрез:

 • Изграждане, поддържане и използване на оптимални проектни задания и структури на планови проекти;
 • Мениджмънт на бизнес проекти;
 • Формиране, осигуряване и поддържане на бранд стойности в условията на динамични пазари.

III. Организация, планиране и контрол на обучението по специалността

 Организацията и качеството на придобиваните компетенции в процеса на  обучение в четирите модула, се осигурява чрез съвременни специфични формати и стандарти на обучение по отношение на теоретичните и практическите изследвания, анализи и разрешаване на реални проблеми и бизнес ситуации в стопанските и нестопанските организации, изпълнение на бизнес мисии, проектиране и разработване на курсови задания, проекти и др. Всички дисциплини са взаимнообвързани и са базирани върху използването на съвременни софтуерни продукти, вкл. ERP, CRM системи. Студентите се обучават в условия на виртуална фирма, специално създадена за целите на магистърската програма.

Контролът в обучението по магистърска специалност “Комуникации и бизнес развитие” е перманентен (след изпълнението на всяко задание/мисия), семестриален (текущ контрол) и приключващ (комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа).

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ в професионално направление “Икономика”, специалност “Комуникации и бизнес развитие” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионални направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „магистър“.

ІV. Възможности за реализация

Завършилите ОКС „магистър“ специалност “Комуникации и бизнес развитие” се реализират в следните главни направления:

 • висши ръководни специалисти и експерти в маркетинговия дизайн и  комуникации, бизнес развитие, модели и системи;
 • научно-изследователски и аналитични мениджъри и специалисти в  бизнес промените на стопански и нестопански организации;
 • развойно-проектански  мениджъри и специалисти по планове и стратегии при бизнес промени;
 • функционални специалисти и изпълнители на оперативни  бизнес дейности.

Завършилите студенти могат да се реализират приоритетно в следните професии и длъжности:

 • експерти и одитори по маркетингов и бранд мениджмънт и развитие;
 • мениджъри ЧР, агенти по медийни комуникации;
 • бизнес анализатори и проектанти;
 • специалисти по процеси и инженеринг на качеството;
 • специалисти и мениджъри по интегрирани маркетингови комуникации, социален инженеринг и имидж;
 • диагностично-аналитични оператори;
 • консултанти по бизнес ситуации;
 • оперативни мениджъри.

V.  Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалността

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетентности:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • умеят да изграждат административни и бизнес структури, самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема конкурентна среда, с множество взаимодействащи си фактори и алтернативни възможности;
 • демонстрират овладяност в стратегическо и оперативно взаимодействие при управлението на промяна и конкурентни предизвикателства  в сложна бизнес среда;
 • проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти и програми за бизнес развитие.
 • Компетентности за учене:
 • системно и задълбочено изследват и оценяват познанията с осигуряване на иновативна техника и технология за конкурентни предимства;
 • проявяват висока степен на самостоятелност и оразмерен риск, прилагайки собствени подходи и методи към овладяването му;
 • използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 • владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално, абстрактно мислене и физическа устойчивост;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработват и излагат аргументирани схващания относно бизнеса, социалните процеси и практики, обосновавайки предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности:
 • изследват, събират, обработват и интерпретират специализирана информация и документация, необходима за решаването на сложни проблеми и променящи се ситуации от изучаваната област;
 • целево обработват и интегрират широк спектър от знания и източници на информация при непозната и сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират професионални и физически способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да управляват процесите на бизнес развитието в сложни и дискусионни научни, социални и нравствени граждански проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.