Учебен план и програми

Специалност "Международен бизнес"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ)
Форма на обучение - редовна модулна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна

Специални дисциплини (СНУ)

1

Международен бизнес

5

9

150

90

60

2

Международни финанси

5

9

150

90

60

3

Международен иконмикс

5

9

150

90

60

Общо за специални дисциплини:

15

3

450

270

180

Специализиращи дисциплини (СС и СНУ)

4

Международни инвестиционни проекти

6

9

180

120

60

5

Икономика на постиндустриалното общество

8

9

240

165

75

6

Бизнес култура на Балканите

8

9

240

165

75

7

Международен дългов мениджмънт

8

9

240

165

75

8

Транснационални корпорации и световната икономика

8

10

240

180

60

9

Малък бизнес и иновативни бизнес подходи

8

10

240

165

75

10

Магистърски семинар

8

10

240

195

45

11

Избираема (1) от:

6

10

180

135

45

     Чужд език - английски

     Чужд език - немски

     Чужд език - френски

     Чужд език - руски

Общо за специализиращи дисциплини:

60

6

2

1800

1290

510

Общо за целия курс на обучение:

75

9

2

2250

1560

690

Защита на дипломна работа

15

Общо кредити за целия курс на обучение:

90

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • За задочно обучение аудиторната учебна заетост е 50% от тази на редовно обучение