Учебен план и програми

Специалност "Международни икономически отношения"

Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"

Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовно


по
ред

Изучавани дисциплини

Кредити

Форма на контрол

Студентска заетост

изпит

текуща
оценка

общо

извън
аудиторна

аудиторна

Фундаментални дисциплини

1

Информатика

9

1

270

195

75

2

Микроикономика

9

1

270

195

75

3

Приложна математика

9

1

270

195

75

4

Физическо възпитание

1,1

1,2

60

0

60

5

Избираеми дисциплини (1)

3

1

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

6

Теория на управлението

9

2

270

195

75

7

Макроикономика

9

2

270

195

75

8

Основи на правото

9

2

270

195

75

9

Избираеми дисциплини (1)

3

2

90

60

30

Френски език

Немски език

Английски език

Руски език

10

Теория на счетоводството

9

3

270

195

75

11

Въведение във финансите

9

3

270

195

75

12

Маркетинг

8

3

240

165

75

13

Избираеми дисциплини (1)

4

3

120

60

60

Кариерно развитие

Философия

Икономическа социология

Икономическа психология

История на икономиката

Делова кореспонденция

Общо за фундаментални дисциплини

90

10

2

2760

1905

855

Университетски специални дисциплини

14

Въведение в статистиката

9

4

270

195

75

15

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Финансово счетоводство

Икономика на труда

Въведение в предприемачеството

Моделиране на икономически системи

Икономика на околната среда

16

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Въведение в търговията

Интернет технологии

Планиране и прогнозиране

Европеистика

Съвременни икономически теории

Търговско право

Общо за университетски специални дисциплини

21

3

630

435

195

17

Международен икономикс

9

4

270

195

75

18

Международен бизнес

8

5

240

165

75

19

Конюнктура на международните пазари и ценообразуване

8

5

240

180

60

20

Външнотърговска политика

8

5

240

165

75

21

Избираеми дисциплини (1)

6

5

180

120

60

Специализиран чужд език - английски

Специализиран чужд език - немски

Специализиран чужд език - френски

Специализиран чужд език - руски

22

Дипломатически отношения

7

6

210

135

75

23

Управление на проекти

7

6

210

135

75

24

Икономически анализ на международните компании

6

6

180

120

60

25

Избираеми дисциплини (1)

5

6

150

90

60

Езикът на международната търговия - английски

Езикът на международната търговия - немски

Езикът на международната търговия - френски

Езикът на международната търговия - руски

26

Международен маркетинг и реклама

8

7

240

165

75

27

Международни финанси

8

7

240

165

75

28

Сравнителни икономически системи

8

7

240

180

60

29

Избираеми дисциплини (1)

6

7

180

120

60

Специфични външнотърговски договори

Устойчиво производство и потребление

Анализ на панелни данни

Финансиране на малкия бизнес в ЕС

30

Международен мениджмънт

5

8

150

90

60

31

Международна логистика

5

8

150

75

75

32

Европейска икономическа интеграция

5

8

150

90

60

33

Бизнес практики

5

8

150

75

75

Общо за специални дисциплини

114

17

3420

2265

1155

Практическо обучение

5

6

Държавен изпит или защита на дипломна работа

10

8

Общо за целия курс на обучение

240

6810

4605

2205

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.