Учебен план и програми

Специалност "Туризъм"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Туризъм”
Професионална квалификация „Туризъм”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика |  Moodle 9 1 270 195 75
2 Микроикономика |  Moodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математика  |  Moodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание |   1,1 1,2 60 0 60

5

Избираеми дисциплини (1)

3

1

90

60

30

Френски език Moodle

Немски език  |  Moodle

Английски език |  Moodle

Руски език |  Moodle

6

Теория на управлението |  Moodle

9

2

270

195

75

7

Макроикономика |  Moodle

9

2

270

195

75

8

Основи на правото |  Moodle

9

2

270

195

75

9

Избираеми дисциплини (1)

3

2

90

60

30

Френски език |  Moodle

Немски език |  Moodle

Английски език |  Moodle

Руски език |  Moodle

10

Теория на счетоводството |  Moodle

9

3

270

195

75

11

Въведение във финансите |  Moodle

9

3

270

195

75

12

Маркетинг |  Moodle

8

3

240

165

75

13

Избираеми дисциплини (1)

4

3

120

60

60

Кариерно развитие |  Moodle

Философия |  Moodle

Икономическа социология |  Moodle

Икономическа психология |  Moodle

История на икономиката |  Moodle

Делова кореспонденция |  Moodle

Общо за фундаментални дисциплини

90

10

2

2760

1905

855

Университетски специални дисциплини

14

Въведение в статистиката |  Moodle

9

4

270

195

75

15

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Финансово счетоводство |  Moodle

Икономика на труда |  Moodle

Въведение в предприемачеството |  Moodle

Международен икономикс |  Moodle

Моделиране на икономически системи |  Moodle

Икономика на околната среда |  Moodle

16

Избираеми дисциплини (1)

6

4

180

120

60

Въведение в търговията |  Moodle

Интернет технологии |  Moodle

Планиране и прогнозиране |  Moodle

Европеистика |  Moodle

Съвременни икономически теории |  Moodle

Търговско право |  Moodle

Общо за университетски специални дисциплини

21

3

630

435

195

17

Въведение в туризма |  Moodle

9

4

270

195

75

18

Хотелиерство |  Moodle

8

5

240

165

75

19

Социална психология в туризма |  Moodle

8

5

240

165

75

20

Туристически ресурси |  Moodle

8

5

240

180

60

21

Избираеми дисциплини (1)

6

5

180

120

60

Специализиран чужд език - английски |  Moodle

Специализиран чужд език - немски |  Moodle

Специализиран чужд език - френски |  Moodle

Специализиран чужд език - руски |  Moodle

22

Ресторантьорство |  Moodle

7

6

210

135

75

23

Туристически пазари |  Moodle

7

6

210

135

75

24

Култура и цивилизация |  Moodle

6

6

180

120

60

25

Избираеми дисциплини (1)

5

6

150

90

60

Екскурзоводство |  Moodle

Български фолклор и етнология |  Moodle

Електронен бизнес в туризма |  Moodle

26

География на туризма |  Moodle

8

7

240

165

75

27

Маркетинг в туризма |  Moodle

8

7

240

180

60

28

Пътнически агенции и транспорт в туризма |  Moodle

8

7

240

165

75

29

Избираеми дисциплини (1)

6

7

180

120

60

Съвременни видове туризъм |  Moodle

Грижа за клиента |  Moodle

Маркетингови комуникации в туризма |  Moodle

30

Управление на човешките ресурси в туризма |  Moodle

5

8

150

90

60

31

Управление на туризма |  Moodle

5

8

150

75

75

32

Мениджмънт на обслужването в туризма |  Moodle

5

8

150

90

60

33

Спецсеминар |  Moodle

5

8

150

75

75

Общо за специални дисциплини

114

17

3420

2265

1155

Практическо обучение

5

6

Държавен изпит или защита на дипломна работа

10

8

Общо за целия курс на обучение

240

6810

4605

2205

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.