Учебен план и програми

Degree „International business”
Educational-qualification degree "Bachelor"
Professional field „Economics”
Professional qualification „Economics
Study period - 4 years
Mode of study – full time
Subjects Credits Form of control Student employmen
exam Continuous assesment total Extra curricular curricular
Фундаментални дисциплини / Core subjects
1 Микроикономика / Microeconomics 9 1 270 195 75
2 Приложна математика / Applied mathematics 9 1 270 195 75
3 Информатика / Informatics

9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание / Physical education 0 60 0 60
5 Изборни дисциплини / Elective (Foreign language) (1) 3 1 90 60 30
Английски език / English language
Немски език / German language
Френски език / French language

Руски език / Russian language
Български език / Bulgarian language
6 Макроикономика / Macroeconomics 9 2 270 195 75
7 Основи на правото / Principles of law 9 2 270 195 75
8 Теория на управлението / Management theory 9 2 270 195 75
9 Изборни дисциплини / Elective (Foreign language) (1) 3 2 90 60 30
Английски език / English language
Немски език / German language
Френски език / French language
Руски език / Russian language
Български език / Bulgarian language
10 Въведение във финансите / Introduction to finance 9 3 270 195 75
11 Счетоводство / Accounting 9 3 270 195 75
12 Маркетинг / Marketing 8 3 240 165 75
13 Изборни дисциплини / Elective (Social Sciences) (1) 4 3 120 60 60
Българска и балканска култура / Bulgarian and Balkan culture
Политология/Political science
Организационно поведение / Organizational behavior
Кариерно развитие / Career development
Общо за фундаментални дисциплини / Total for core subjects 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини / University specialized subjects
14 Въведение в статистиката / Introduction to statistics 9 4
15 Избираема / Elective (Legal Sciences) (1) 6 4 180 120 60
Бизнес право / Business law
Право на европейския съюз / Law of European Union
Международно търговско право / International trade law
Митнически процедури / Customs procedures
16 Избираема / Elective (1) 6 4 180 120 60
Икономика на културата / Economy of culture
Бизнес комуникации / Business communication
Европеистика / European studies
Междукултурни аспекти в бизнеса / Intercultural aspects of business
Общо за университетски специални дисциплини / Total for university specialized subjects 21 3 630 435 195
17 Въведение в международния бизнес / Introduction to international business 9 4 270 195 75
18 Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции / TNC and FDI 8 5 240 165 75
19 Международно управление на човешките ресурси и качеството / International HR and quality management 8 5 240 165 75
20 Международно маркетингово планиране / International marketing planning 8 5 240 165 75
21 Избираема / Elective (1) 6 5 180 120 60
Международна икономика / International economics
Предприемачество и иновации / Entrepreneurship and innovations
Сравнителни икономически системи / Comparative economic systems
Международен туризъм / International tourism
22 Международна търговска политика / International trade policy 7 6 210 135 75
23 Организационен маркетинг / Business to business marketing 7 6 210 135 75
24 Международна политическа икономика / International political economy 6 6 180 105 75
25 Избираема / Elective (1) 5 6 150 90 60
Корпоративна социална отговорност / Corporate social responsibility
Интелектуална собственост / Intellectual property
Бизнес консултиране / Business consulting
26 Международен маркетинг / International marketing 8 7 240 165 75
27 Корпоративни финанси / Corporate finance 8 7 240 165 75
28 Изследователски методи за бизнеса / Research methods for business 8 7 240 165 75
29 Избираема / Elective (1) 6 7 180 120 60
Управление на проекти / Project management
Е-Бизнес / E-business

Бизнес информационни системи / Business information system
Управление на иновациите / Innovation management
30 Международен бранд мениджмънт / International brand management 5 8 150 75 75
31 Решаване на реални проблеми за бизнеса / Problem solving for business 5 8 150 75 75
32 Учебно посещение на международна компания / International business study trip 5 8 150 75 75
33 Дипломантски семинар / Graduate seminar 5 8 150 75 75
Total for specialized subjects 114 17 3420 2265 1155
Practical training 5 6
Final state exam/ thesis defense 10 8
Total 240 6810 4605 2205
Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.