Квалификационна характеристика

Специалност "Международни икономически отношения"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  „Икономика”
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  В А Р Н А

ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ”

Катедра “Международни икономически отношения”

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на специалност “Международни икономически отношения”

за образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР

професионално направление: ИКОНОМИКА

професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

срок на обучение: редовно – 4 години  

         I. Съдържание.

Настоящата квалификационна характеристика определя професионалното предназначение и изискванията към подготовката на “икономист” по специалност “Международни икономически отношения” с образователно-квалификационната степен “бакалавър” (в съответствие със ЗВО).

         II. Вид и продължителност.

Основната цел на обучението в специалност “Международни икономически отношения” е осигуряване на качествен учебен процес, отговарящ на съвременните академични стандарти и на потребностите на международната икономическа практика.

Продължителността на обучението в образователно-квалификационната степен “бакалавър” е 4 години,  разпределени в 8 семестъра. През първите три семестъра студентите изучават задължителните фундаментални учебни дисциплини, като придобиват широк обем знания по: микро и макроикономика, висша математика, право, информатика, управление, маркетинг, счетоводство, финанси, статистика и др. Специалността е с най-висок дял на изучаване на чужди езици (английски, немски, френски и руски).

През следващите 5 семестъра студентите се обучават по специални задължителни и избираеми дисциплини, които формират специфични знания и умения, необходими за успешната им реализация в стопанския живот на страната и чужбина. Подготовката им е свързана със специфичните направления на международните икономически отношения – международен икономикс, международен бизнес, конюнктура на международните пазари и ценообразуване, външнотърговска политика, сравнителен икономикс, европейска икономическа интеграция, международен мениджмънт, международен маркетинг и реклама, международна логистика, международни финанси, дипломатически отношения и др.

В процеса на обучението регулярно се канят бизнес-партньори от практиката и чуждестранни лектори, които провеждат занятия по актуални теми на международната икономика.

След шести семестър, студентите провеждат практическо обучение, а в края на следването си полагат комплексен държавен изпит или защитават дипломни работи и получават диплома за висше образование по образователно-квалификационна степен “бакалавър” – икономист по международни икономически отношения.

         III. Области, за които се подготвят бакалаврите по “Международни икономически отношения”.

Студентите от специалност „Международни икономически отношения” се обучават в областта на стопанските, социални и правни науки, направление „Икономика”

          IV.Възможности за реализация на бакалаврите по “МИО”

Приоритетна грижа е реализацията на студентите – мнозинството от завършилите работят по специалността на ръководни постове у нас и в чужбина.

Предпочитани са от фирмите заради многоезиковата им грамотност, придобити икономически знания, компютърни умения, способности за делово общуване. Желани са от организациите с външноикономическа ориентация на бизнеса, от филиали на чужди фирми, опериращи на територията на България, от национални и европейски институции и др.

Засилената международна студентска мобилност дава възможност на студентите от специалността да специализират в чужбина и да се адаптират успешно за работа в големи компании. С добрата си теоретична подготовка и интересните си научни идеи, те издигат и международния авторитет на Университета.

         V.      Компетенции (професионални и ключови, които ще бъдат придобити при обучение в специалността). Предварителният качествен подбор на студентите се гарантира от високия бал на кандидат-студентите, което предопределя и качеството на подготовката им по време на обучение. В учебната програма е предвидено изучаване по избор между три западни езика и руски език, което обуславя реализацията на студентите от специалността на експертно и мениджърско ниво.

Настоящата квалификационна характеристика е един от основните съставни елементи на учебната програма по международни икономически отношения, адекватна на световните стандарти за обучение на студентите от специалност “Международни икономически отношения” в образователно-квалификационната степен “бакалавър”.