Квалификационна характеристика

Специалност "Туризъм"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Туризъм"
Професионална квалификация "Туризъм"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, 
дистанционна  Moodle

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

професионално направление “Туризъм”, професионална квалификация "Туризъм", специалност “Туризъм” при ИУ – Варна

 1. Съдържание на квалификацията

Образователно-квалификационната степен „бакалавър” от професионално направление „Туризъм” към специалност „Туризъм” в ИУ-Варна подготвя обучаващите се за професионална квалификация „Туризъм”.

Квалификационната характеристика е адаптирана към новите условия на обществено - икономическия живот в страната, необходимостта от хармонизиране на университетското образование с европейските и световните стандарти, тенденциите в световния и националния туризъм, особеностите на трудовия пазар и възможностите за конкурентноспособна професионална реализация.

 1. Вид и продължителност на обучуение

     Обучението за образователно-квалификационната степен „бакалавър” в професионалното направление „Туризъм” се провежда в две форми -    редовно и дистанционно  и е с продължителност, както следва:

 • за бакалаври, редовно обучение – 4 години
 • за бакалаври, дистанционно обучение -  4 години

 1. Област, в която се извършва подготовката

     Съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, подготовката на студентите в образователно-квалификационна степен “бакалавърот професионално направление “Туризъм се извършва в следната област: „3.Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.9.Туризъм”

 1. Възможности за реализация

4.1. Създаване на туристически продукт:

 • създаване на хотелиерски продукт;
 • създаване на ресторантьорски продукт;
 • създаване на специфичен продукт в туроператорската, агентската и транспортната дейност;
 • създаване на анимационен, спортен, медицински и други видове туристически продукти на микро равнище;
 • ефективно използване, опазване и възпроизводство на природните и антропогенните туристически ресурси;
 • управление на процесите на производство на туристически продукт на микро равнище;
 • управление на продукта на туристическата дестинация.

4.2. Маркетинг в туризма.

 • пазарните проучвания;
 • поведението на потребителите;
 • продуктов портфейл;
 • ценообразуването;
 • системите за продажби;
 • промоцията на туризма;
 • маркетинг стратегия и политика;
 • маркетинг планиране и прогнозиране.

     4.3. Човешки ресурси в туризма.

 • управленски практики за човешките ресурси, насочени към потоците на движение на хора в туристическата организация, изпълнението на задачите, организацията на работа, комуникациите;
 • стратегия и политика на човешките ресурси в тупристическите фирми;
 • стратегия и политика на устойчиво развитие на човешките ресурси на макро равнище.

 1. Ключови компетенции, които се придобиват по време на обучението

 1. Фундаментални по:
 • микро и макроикономика
 • управление
 • приложна математика
 • право
 • информатика
 • счетоводство
 • финанси
 • статистика
 • маркетинг
 • чуждоезикови

5.2. Професионални в областта на туризма:

 • туризмът като социално - икономическо явление;
 • туристически ресурси;
 • туристически пазари и маркетинг;
 • хотелиерство и ресторантьорство;
 • туроператорска, агентска и специализирана транспортна дейност;
 • приложение на социалната психология в туризма;
 • управление на човешките ресурси;
 • мениджмънт на туристическото обслужване;
 • управление, реклама, промоция на туризма и др.

  

Ключовите компетенции се формират чрез езиково обучение, ролеви игри и решаване на казуси, разработване на проекти с практическа насоченост, производствен стаж по основните дейности на туристическите предприятия и организации.

Квалификационната характеристика за образователно - квалификационната степен "бакалавър по туризъм" осигурява на обучаващите се в специалност "Туризъм" в ИУ-Варна конкурентен потенциал от знания и умения за туризма и дава възможност за многоаспектна реализация съобразно потребностите на туристическата практика от висококвалифицирани кадри.