Квалификационна характеристика

Специалност "Аграрен бизнес"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна (редовна електронна) и дистанционна

                                              КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност: “АГРАРЕН БИЗНЕС

Професионално направление: 3.8 Икономика

Професионална квалификация: Икономика

Образователно-квалификационна степен: “магистър”

Срок на обучение: за редовна (редовно-електронна) и дистанционна форма на обучение:

 • 1 година за бакалаври, завършили същата специалност (СС) и стопански науки и управление (СНУ);
 • 1,5 години за бакалаври или магистри, завършили специалности от други науки и други области на висшето образование (ДНДО) или професионални бакалаври от същото професионално направление (СПН).

I.     Основно предназначение на квалификационната характеристика

Икономическата теория и практика налагат многостепенно обучение във висшето образование в областта на аграрния бизнес. Нуждата от висококвалифицирани специалисти-икономисти за аграрния бизнес, предопределя необходимостта от разширяване на знанието и обучението на аграрни икономисти на едно по-високо ниво.

Квалификационната характеристика, заедно с другата учебна документация, е съобразена със Закона за висшето образование, Правилника за дейността на ИУ-Варна, Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, както и с подсистема „Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание” на ИУ-Варна.

 Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да характеризира особеностите, съдържанието и структурата на учебния план на специалност в магистърска степен „Аграрен бизнес“, както и включените в него учебни дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебната документация (учебен план и учебни програми), както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност в магистърска степен „Аграрен бизнес“;
 • Да дефинира професионалните знания, умения и компетенции на специалиста по „Аграрен бизнес“ с образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за специалиста с квалификация магистър по икономика по специалност „Аграрен бизнес“;
 • Да даде реална представа на обучаваните за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването им;
 • Да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства.

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърска специалност „Аграрен бизнес“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на аграрния бизнес. Подготовката по специалността в магистърска степен включва фундаментални и специализирани знания в аграрната област и изграждането на практически умения. 

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по магистърска специалност „Аграрен бизнес“ се групират в следните насоки:

1.Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на бизнес-организациите от аграрния сектор, в т.ч.:

 • проектиране, организиране и управление на производствени решения в областта на аграрния бизнес;
 • оценка и оптимизиране на обхвата, състава и структурата на конкретни производствени системи в агробизнеса;
 • проектиране на пазарни проучвания в областта на аграрния бизнес;
 • внедряване на решения свързани с качеството на продукти предлагани от аграрния бизнес;
 • ефективно управление на ресурсите в производствените системи в агробизнеса;
 • оценка на инвестиционни решения в аграрния бизнес;
 • оценяване и третиране на риска в агробизнеса;

2.Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи аграрния бизнес и селските райони, в т.ч.:

 • анализ и оценка на политиката прилагана в областта на агробизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на сектора;
 • диверсифициране на икономическите дейности в селските райони;
 • използване на възможностите на организираните пазари за подобряване на достъпа до пазара на предприятията от аграрния бизнес и др.
 • устойчивото развитие на земеделските и неземеделските дейности в селските райони;

III. Обучение по специалност „Аграрен бизнес“

Обучението по специалност „Аграрен бизнес“ се реализира в редовна (редовна-електронна) и дистанционна форма въз основа на настоящата квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми по конкретните дисциплини и ежегоден график на учебния процес. Обучението е предназначена за завършилите висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Съгласно националната и вътрешната нормативна уредба се дава възможност за завършване на образователна степен “магистър” на студенти от същата специалност, на студенти, завършили стопански науки и управление (СНУ), други направления и други области на висшето образование (ДНДО) и завършилите колеж от същото професионално направление  “Икономика” (СПН), като срокът за обучение е съответно 2 (за СС и СНУ) и 3 (за ДНДО и СПН) семестъра.

Формирането на предвидените знания, умения и компетенции по специалността, като цяло и за посочените групи, се осигурява чрез изучаване на система от подходящо структурирани в учебния план дисциплини, които са съобразени с особеностите на придобитите специалности и квалификации на групите.

Подготовката на завършите същата специалност или приравнена към нея се осъществява чрез 8 специализиращи дисциплини, от които 1 е от изборен блок. Специализиращи дисциплини включени в учебния план са: Аграрна политика; Маркетингови проучвания а аграрния бизнес; Европейски програми и проекти в аграрния бизнес; Инвестиционен мениджмънт в агробизнеса; Управление на качеството в агробизнеса; Социален капитал и социални мрежи в агробизнеса; Магистърски семинар; Избираема дисциплина – една от – Организирани пазари и борсова търговия в агробизнеса; Селски туризъм; Управление на риска в агробизнеса. Тези дисциплини осигуряват възможност студентите магистри да придобият задълбочена теоретична и практическа подготовка, с която да надградят получената професионална подготовка в бакалавърската си специалност и да повишат своята професионална квалификация в областта на интегрираното управление на аграрния бизнес.

Подготовката на завършилите специалности от стопански науки и управление (СНУ), други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) се обучават по три специални дисциплини: Технологии в растениевъдството и животновъдството; Мениджмънт и организация на аграрния бизнес; Основи на аграрния бизнес. Специалните дисциплини изравняват специфичната теоретична и практическа подготовка с тази на завършилите същата специалност.

Подготовката на завършилите специалности от други области на висшето образование (ДНДО) и същото професионално направление (СПН) включва още 5 общоикономически фундаментални дисциплини, целящи изграждане и утвърждаване на завършена система от знания в областта на професионалната квалификация. Такива дисциплини са: Икономикс; Количествени методи; Мениджмънт и маркетинг; Въведение във финансите; Теория на счетоводството.

В процеса на обучение на студентите по специалността се акцентира както на придобиването на умения от тяхна страна за самостоятелни научни и практико-приложни  изследвания по проблеми, касаещи агробизнеса, така и на практически умения, придобити в рамките на срещи с бизнеса и администрацията, работа в  екип и др.

Обучението в специалност „Аграрен бизнес“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите-магистри се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

По време на обучението си в редовна-електронна форма, студентите имат достъп до учебни материални в платформата eLearn от сайта на Икономически университет – Варна.

По време на обучението си в дистанционна форма, студентите имат достъп до учебни материали в платформата Moodle.

Използвайки електронните платформи студентите, обучаващи се в редовно-електронна и дистанционна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др.

Дистанционната форма е равнопоставена с редовната форма на обучение, като предоставя множество допълнителни предимства: мобилност, възможност за индивидуални темпове на подготовка, обучение в удобно за студента време без откъсване от работа, възможности за  интерактивност в обучението и др. Организацията на обучението на студентите в дистанционна форма по специалност “Аграрен бизнес” включва присъствени периоди, провеждани от съответния преподавателски екип. Те се равняват на 20% от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по съответната специалност в учебния план. Неприсъствената част от учебните занятия, предвидени в плана за редовна форма, при дистанционно обучение се провеждат под формата на: самоподготовка, синхронна и асинхронна комуникация с преподавателите, тестове, подготовка на курсови проекти и други. Задължителни за студента и преподавателя са консултациите чрез платформата Moodle, съставляващи 10% от аудиторната заетост, предвидена в учебния план за редовна форма на обучение по специалността.

IV. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Аграрен бизнес” позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия от аграрната сфера;
 • служители и експерти в отдели и звена на аграрни предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с аграрния бизнес и др.

Завършилите магистри специалност “Аграрен бизнес” могат:

 • да организират и управляват стопански системи от агробизнеса – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др.;
 • да осъществяват предприемаческа дейност в областта на аграрния бизнес.
 • да осъществяват консултантска дейност в областта на аграрния бизнес;
 • да разработват проекти за финансиране по програми на Европейския съюз;
 • да предлагат банкови, застрахователни и други финансови услуги касаещи агробизнеса;

Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Аграрен бизнес“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Аграрен бизнес” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции:

Завършилите магистри могат да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

По-важните ключови компетенции, които придобиват магистрите завършили специалността са насочени към:

1. Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2. Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3. Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4. Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на агробизнеса с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.