Учебен план и програми

Специалност "Корпоративен бизнес и управление"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна и дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс |  Moodle 12 9 360 300 60
2 Количествени методи  |  Moodle 12 9 360 300 60
3 Мениджмънт и маркетинг   |  Moodle 12 9 360 300 60
4 Въведение във финансите   |  Moodle 12 9 360 300 60
5 Теория на счетоводството  |  Moodle 12 9 360 300 60
Общо за фундаментални дисциплини: 60 5 1800 1500 300
Специални дисциплини (СНУ / ДНДО и СПН)
6 Индустриална икономика |  Moodle 5 9 / 10 150 90 60
7 Организация на производството и труда   |  Moodle 5 9 / 10 150 90 60
8 Планиране и анализ на предприятието |  Moodle 5 9 / 10 150 90 60
Общо за специални дисциплини: 15 0 3 450 270 180
Специализиращи дисциплини (СС и СНУ / ДНДО и СПН)
9 Управление на конкурентоспособността и растежа |  Moodle 8 9 / 10 240 165 75
10 Корпоративно управление |  Moodle 8 9 / 10 240 165 75
11 Управление на човешките ресурси |  Moodle 8 9 / 10 240 180 60
12 Корпоративно инвестиране |  Moodle 6 9 / 10 180 105 75
13 Магистърски семинар |  Moodle 8 10 / 11 240 210 30
14 Корпоративен контролинг |  Moodle 8 10 / 11 240 180 60
15 Корпоративна логистика |  Moodle 8 10 / 11 240 165 75
16 Избираема (1) от: 6 10 / 11 180 120 60
     Управление на корпоративната и интелектуална собственост |  Moodle
     Корпоративни маркетингови стратегии |  Moodle
     Корпоративна култура |  Moodle
Общо за специализиращи дисциплини: 60 6 2 1800 1290 510
Общо за целия курс на обучение: 135 11 5 4050 3060 990
Защита на дипломна работа 15
Общо кредити за целия курс на обучение: 150
Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.

  • За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение.