Квалификационна характеристика

Специалност "Екоикономика"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна

                                                 КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност: “ЕКОИКОНОМИКА

Професионално направление: 3.8 Икономика

Професионална квалификация: Икономика

Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

Срок на обучение: 4 (четири години) за редовна форма на обучение (редовна-електронна)

I.     Основно предназначение на квалификационната характеристика

Създаването и развитието на устойчиви икономики е от основните цели и приоритети на Европейския съюз. Преодоляването на последиците от влошаващата се екологична среда и реализацията на целите на Европейската програма в областта на екоикономиката в България провокира необходимостта от „зелени“ специалисти и създаването на „зелени“ работни места. Проявява се необходимостта от разпространението на екологични технологии, засилване на конкурентната способност на фирмите и организациите, чрез внедряване на екологични практики, реализирането на решения за реализиране на потенциала за икономически печалби от екоиновации и др. Създава се нов начин на мислене предполагащ бизнес решенията да са основани на екологичната наука, икономическата рационалност и социалната отговорност.

Настоящата квалификационна характеристика е предназначена за образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление “Икономика” и обосновава професионалната квалификация на обучаващите се и завършилите бакалавърска програма “Екоикономика” в Икономически университет – Варна. Тя е в съответствие с процесите, закономерностите и тенденциите, които протичат в областта на науката, висшето образование, развитието на методите и средствата за обучение, развитието на бизнеса и администрацията и изискванията, на които трябва да отговарят специалистите бакалаври по икономика от специалност “Екоикономика”.

Квалификационната характеристика, заедно с другата учебна документация, е съобразена със Закона за висшето образование, Правилника за дейността на ИУ-Варна, Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, както и с подсистема „Усъвършенстване и актуализиране на учебното съдържание” на ИУ-Варна.

 Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да характеризира особеностите, съдържанието и структурата на учебния план на специалност „Екоикономика“, както и включените в него учебни дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебната документация (учебен план и учебни програми), както и на учебното съдържание при обучение на студентите от специалност „Екоикономика“;
 • Да дефинира професионалните знания, умения и компетенции на специалиста по „Екоикономика“ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Екоикономика“;
 • Да даде реална представа на обучаваните за възможностите на бъдещата им професионална реализация и за конкретните длъжности, които могат да заемат след завършването им;
 • Да осигури необходимата научна, теоретична и практическа основа на обучението в специалността с широко и ефективно използване на съвременни методи и средства.

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалност „Екоикономика“ е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с икономиката, организацията и управлението на екологично насочения бизнес. Подготовката по специалността в бакалавърска степен е базова, широкопрофилна и включва фундаментални теоретични знания, специализирани знания в екоикономиката и изграждането на практически умения, насочени към анализ, планиране, организиране, рационално използване и контрол на природните ресурси; управление на решения свързани с опазването и преодоляване на последствията върху околната среда; извършване на интегрирани оценки на въздействия върху околната среда; оценяване на услугите от природата и ресурсите и др.

Основните знания, умения и компетенции, които трябва да осигури обучението по специалност „Екоикономика“ се групират в следните насоки:

1.Диагностика, организиране и оптимизиране на икономическите и управленските процеси в развитието на екологично ориентирания бизнес, в т.ч.:

 • установяване и оценка на въздействието на производствените системи от бизнеса върху околната среда и ограничаване на неблагоприятните им въздействия;
 • анализ и оценка на икономическите отношения в екологично ориентирания бизнес;
 • разбиране на взаимната връзка между икономиката и околната среда;
 • изграждане на предприемачески нагласи за стартиране на екологично ориентиран бизнес;
 • управление на ресурсите в екологично ориентирания бизнес;
 • анализ на технологичните решения в областта на екологичните технологии и иновации;
 • провеждане на екологични оценки във връзка с реализирането на инвестиционни предложения;
 • извършване на екологичен мониторинг на околната среда.

2.Ефективно управление на процесите и организациите обслужващи екологичния бизнес, в т.ч.:

 • прилагане на екологично законодателство в бизнеса;
 • анализ и оценка на екологичната политика прилагана в бизнеса;
 • анализ и оценка на административното регулиране на екологично ориентирания бизнес;
 • разработване на екологични решения в практиката;
 • устойчивото развитие на бизнеса и администрацията, в контекста на опазването на околната среда.

III.   Обучение по специалност „Екоикономика“

Обучението по специалност „Екоикономика“ се реализира в редовна (редовно-електронна) форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на професионална квалификация по икономика. Редовното обучение се осъществява в рамките на 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

По време на обучението си, студентите имат достъп до учебни материални в платформата eLearn от сайта на Икономически университет – Варна. Използвайки електронната платформа студентите, обучаващи се в редовно-електронна форма, разполагат с голям набор от учебни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, мултимедийни презентации, хипервръзки, блогове и др. В обучението могат да се използват редица учебни дейности като анкети, речник, база от данни, урок, форум, чат и др.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

Целта на обучението в специалност „Екоикономика” е да запознае студентите със съвременни и актуални направления в развитието на екологичния бизнес, в съчетание с фундаменталното им обучение по икономика и да подготви висококвалифицирани специалисти за предприятията, държавната и общинска администрация, стопански и нестопански организации, ангажирани с екологично ориентиран бизнес.

В процеса на обучение по специалността студентите изучават (първите три семестъра) фундаментални учебни дисциплини, съобразени с изискванията за професионално направление „Икономика”. Те получават базови познания и подготовка в области като микро- и макроикономика, математика, информатика, право, управление, маркетинг, финанси, счетоводство, статистика и др.

От четвърти до осми семестър студентите получават подготовка по специални дисциплини, свързани с екологично ориентирания бизнес и неговите специфики в области като:

 • икономически, организационни и управленски въпроси, които възникват във връзка с опазването на околната среда;
 • икономически, организационни и управленски въпроси, които възникват във връзка с използването на природните ресурси;
 • икономически ефекти върху околната среда от функционирането на икономическите дейности и секторите на националното стопанство;
 • мониторинг и интегрирани оценки на въздействията върху околната среда;
 • технологични аспекти на опазването на околната среда от замърсяване и внедряване в практиката на съвременни екологични практики;
 • екопредприемачество и иновации;
 • екологичен маркетинг и интегрирано управление на околната среда;
 • управление на качеството и безопасността и внедряването на екологични стандарти;
 • финансиране на екологични проекти и др.

Специалните знания и умения в областта на икономиката, организацията и управлението на екологичните бизнес-практики, позволяват на студентите да разработват самостоятелни приложни и научни изследвания. Студентите разширяват практическите си умения на място в организациите под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението в специалност „Екоикономика“ включва ефективни форми като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови проекти,  дебати, делови игри и други.

IV. Възможности за реализация

Подготовката на студентите в специалност „Екоикономика” позволява да се реализират като:

 • предприемачи и/или мениджъри на предприятия с екологично ориентиран бизнес;
 • служители и експерти в отдели и звена на предприятия, в държавни, общински и частни институции и организации, свързани с екологично ориентиран бизнес и др.

В резултат на обучението си по специалност „Екоикономика”, завършилите специалността бакалаври ще могат да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Предприемачи в различни сектори на икономиката осъществяващи екологични бизнес-проекти.
 • Специалисти по публично-частно концесиониране на природните ресурси;
 • Мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • Консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (заложено в международния стандарт за системи за управление на околната среда ИСО -14001);
 • Оценители на земеделски земи и биологични фондове в различни консултантски и други фирми;
 • Специалисти – връзки с обществеността по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • Експерти към Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции по опазването на околната среда и др.;
 • Експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си като магистри и по-късно като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Екоикономика“

В съответствие с Националната квалификационна рамка за учене през целия живот и определените дискриптори за нивата на образование, завършилите специалност „Екоикономика” придобиват разнообразни ключови и професионални компетенции., насочени към:

1. Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

2. Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

3. Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

4. Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на екологичния бизнес с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.