Квалификационна характеристика

Специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна  и 
дистанционна

                                                                  КВАЛИФИКАЦИОННА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Специалност “Индустриален бизнес и предприемачество

Професионално направление 3.8. Икономика

Професионална квалификация "Икономист"

Образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Срок на обучение: 4 години за редовно и дистанционно обучение

I.      Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Индустриален бизнес и предприемачество”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

            Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

II.          Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира съвкупност от знания, умения и компетентности в областта на предприемачеството и индустриалния бизнес, които осигуряват на обучаемите ефективната им професионална реализация. Обучението дава комплексна и широко-профилна подготовка на студентите, насочена към познаване в дълбочина на всички дейности и функции в индустриалното предприятие. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетентности, които обучението по специалността има за цел да постигне, са в следните насоки:

- разработване на предприемачески стратегии и планове за тяхната реализация;

- създаване и управление на малки предприятия и собствен бизнес;

- идентифициране на изследователски и управленски проблеми в индустриалните предприятия и предлагане на решения за тях;

- извършване на пазарни проучвания и анализи на външната и вътрешна среда на индустриалния бизнес и разработване на стратегически планове за развитие на предприятията;

- осъществяване на маркетингови проучвания в индустриалния сектор и планиране на  на маркетинговия микс на предприятията

- разработване и прилагане на функционални стратегии по основните бизнес функции на индустриалните предприятия, както и корпоративни и бизнес стратегии;

- извършване на икономически анализи и прогнози и планиране на дейността на предприятието;

- извършване на икономическа оценка на иновационни и инвестиционни про­екти и тяхното управление;

- осъществяване на финансови анализи и прогнози, и управление на финансите на предприятието и финансовите инвестиции;

- разработване на проекти за финансиране от ЕС и др.

III.        Обучение по специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“

Посочените знания, умения и компетентности се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление осигурява широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на индустриалния бизнес, като: Индустриална икономика, Операционен мениджмънт, Бизнес планиране на предприятието, Икономически анализ на предприятието, Маркетингови проучвания в индустрията, Управление на разходите и ценообразуване, Управление на иновациите, Управление на инвестициите  и др.

Третото направление обхваща дисциплини (в т.ч. и избираеми опции), които са насочени към развиване на предприемачески умения и компетентности, като: Предприемачество, Управление на малкия бизнес, Социално предприемачество и Предприемачески финанси.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации, разработване на курсови работи и проекти, дискусии по определени теми и др. Студентите изучават в дълбочина икономическите дейности и функции в предприятието под формата на учебна практика през третата година от обучението си. Важни акценти на обучението са развиването на предприемчивостта, лидерството, комуникативността, способностите за работа в екип и уменията за планиране на кариерата.

Обучението по специалността се реализира в редовна и дистанционна форма и е предназначено за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното и дистанционното обучение се осъществяват в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълният курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

IV. Възможности за реализация

В процеса на обучението студентите от специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" получават достатъчно знания, умения за работа в екип и компетентности за анализ на отрасъла, ин­дустриалните предприятия и процесите в тях, които им позволяват да изпълняват всички основни функции на управлението на предприятието, както и комплексни функции, свързани с анализ, диа­гностика, оценка, планиране, прогнозиране и управление на процесите и дейностите в индустриалното предприятие.

Съчетанието между широката теоретична база и специална подготовка с практико-приложна насоченост дава възможност на завършилите специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" да работят:

 • в големи, средни и малки индустриални предприятия, в български и международни корпорации;
 • като оперативни, функционални и линейни мениджъри, приложни и аналитични специалисти;
 • като предприемачи, управляващи свои собствени фирми;
 • в бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи;
 • като търговски посредници, дистрибутори и др.;
 • в инвестиционни дружества и фондове и в консултантски компании;
 • в банки и в други финансови институции като функционални, програмни и оперативни ръководители;
 • на всички равнища на управление в държавната и в общинската администрации;
 • в научно-изследователски организации;
 • в организациите на гражданското общество.

V.  Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Индустриален бизнес и предприемачество

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • Компетентности за учене:
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 • Професионални компетентности:
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на индустриалния бизнес с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.