Аграрен бизнес, ОКС "магистър"


Завършилите магистри от специалност „Аграрен бизнес“ получават професионални компетенции, в т.ч.: да планират, организират и управляват производствени обекти от аграрния сектор; да оптимизират използването на поземлените, материалните и трудовите ресурси във фирмите; да извършват самостоятелно икономически проучвания; да провеждат анализи и извършват икономически прогнози и др. Те успешно могат дават консултантска помощ на фирми от бизнеса. Могат да осъществяват експертна дейност, да реализират и да вземат решения в областта на държавната политика за сектора.

По-важните ключови компетенции, съобразени с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, които придобиват магистрите завършили специалността, са насочени към: изграждане на умения за по-добро усвояване на знания; насърчаване на предприемаческите умения; изграждане на способности за работа в екипи; проява на творчество в изследователски план; ангажираност към проблемите на аграрния бизнес и т.н.

Завършилите специалност “Аграрен бизнес” магистри получават знанията, уменията и компетенциите  да организират и управляват стопански системи от аграрната сфера – производство и търговия със селскостопанска продукция и храни, алтернативни производствени дейности в селските райони, предприятия от производствената инфраструктура и др. Завършилите могат успешно да осъществяват самостоятелна предприемаческа или консултантска дейност в областта на аграрния бизнес.
Като икономисти, магистрите могат много успешно да се реализират в държавни и общински структури фондове и звена, насочени към агропроизводствена дейност, реализиране на държавна политика и финансова подкрепа за сектора; могат да продължат обучението си като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.