Качество и експертиза на стоките, ОКС "магистър"


Целта на обучението е получаване на висококвалифицирана подготовка в областта на качеството и експертизите на хранително-вкусовите и промишлени стоки. Студентите-магистри получават нови знания в областта на съвременните методи за анализ и експертиза на стоките, безвредността и безопасността на стоките, системите за управление на качеството, сертификацията на стоки и услуги, митнически контрол, съхранението, маркетинговата диагностика на стоките, рекламата, предприемачеството и малкия бизнес, защитата на потребителите

Завършилите магистри получават професионални компетенции, в т.ч.: да изпълняват ръководна длъжност в търговски, логистични, маркетингови, контролни и сертификационни отдели на фирмите; да извършват производствен, инспекционен и сертификационен контрол; да изграждат и одитират системи за управление на качеството; да извършват икономически проучвания, анализи и експертна дейност в областта на асортиментната политика, качеството на стоките, стандартизацията и сертификацията, защита интересите на потребителите и договорната политика.

Основните ключови компетенции, които придобиват магистрите са: за идентифициране и установяване на възможни фалшификации на стоките; за извършване на различни стокови експертизи и контрол; за изграждане, внедряване и одит на системи за управление на качеството; за планиране и разработване на рекламната дейност на фирмите; за разработване и законодателна закрила на търговските марки и географските означения на стоките; за прилагане на системи и схеми за сертификация на стоки и услуги; за защита на потребителските интереси; за упражняване на експертна и оценъчна дейност в различни сфери по целия жизнен цикъл на стоките.