Глобален търговски бизнес, ОКС "магистър"


Обучението в специалност "Глобален търговски бизнес" формира знания и умения по фундаменталните и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговията, свързани със съвременните форми на търговския бизнес, разработването на конкурентни стратегии, международната търговия, търговската политика на Европейския съюз, проучването на вътрешните и международни пазари, управлението на риска в търговския цикъл, търговската логистика и контролинга в търговския бизнес, актуалните проблеми на глобализацията, управлението на проекти в рамките на магистърски семинар и др.

Специалност "Глобален търговски бизнес" в ОКС "магистър" (от учебната 2018/2019 г. в редовна електронна форма)

Специални дисциплини (СНУ, ДНДО, СПН):

Въведение в търговския бизнес
Организация на търговията и управление на търговските операции
Планиране и анализ на търговското предприятие

Специализиращи дисциплини (СС, СНУ, ДНДО, СПН):

Омниканална търговия
Конкурентоспособност на търговския бизнес
Търговска политика на Европейския съюз
Международна търговия
Международен логистичен мениджмънт
Магистърски семинар
Маркетингови изследвания

Избираема дисциплина (1 от 4):

  • Контролинг
  • Международно търговско право
  • Управление на качеството в търговския бизнес
  • Глобализация

Рекламна брошура на спец. "Глобален търговски бизнес" за учебната 2018/2019 г.


Специалност "Глобален търговски бизнес" в ОКС "магистър" (от учебната 2016/2017 г. до учебната 2017/2018 г. включително)

Специални дисциплини (СНУ, ДНДО, СПН):

Въведение в търговския бизнес
Организация на търговията и управление на търговските операции
Планиране и анализ на търговското предприятие

Специализиращи дисциплини (СС, СНУ, ДНДО, СПН):

Съвременни форми за търговски бизнес
Конкурентоспособност на търговския бизнес
Търговска политика на Европейския съюз
Международна търговия
Магистърски семинар
Управление на риска в търговията
Маркетингово изследване на пазара

Избираема дисциплина (1 от 4):

  • Контролинг
  • Търговска логистика
  • Управление на качеството в търговския бизнес
  • Глобализация

Рекламна брошура на спец. "Глобален търговски бизнес 2016/2017 г.".

Рекламна брошура на спец. "Глобален търговски бизнес 2015/2016 г.".

Забележка:
СС - Същата специалност
СНУ - Стопански науки и управление
ДНДО - Други направления и други области на висшето образование
СПН - Същото професионално направление