Логистичен мениджмънт, ОКС "магистър"


Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт“ получават необходимите теоретични знания, за да могат ефективно да управляват реални процеси в компаниите, националното стопанство и в международен план, свързани с движението и трансформирането на материалните и съпътстващите ги информационни, финансови и др. потоци – входящи при снабдяването, вътрешни при трансформирането им в продукти и услуги при производството/операциите и изходящи при дистрибуцията в тяхното единство като логистичен процес.

Обучаваните придобиват практически умения да управляват процесите във веригите на доставка от източника на материалните потоци до крайния потребител, отчитайки въздействието на логистичните дейности върху околната среда; да интегрират всички операции с материалните и съпътстващите ги потоци във и извън границите на логистичната система; да организират разработването и прилагането на системата на логистичния контролинг в организациите и да управляват логистичната система чрез използване на контролинговата концепция; да регулират двупосочната връзка на логистиката с корпоративната стратегия като източник на конкурентно предимство, както и взаимодействието на логистиката с другите функционални области.

Завършилите специалност „Логистичен мениджмънт” могат да се реализират на различни равнища на управление в организации от всички сектори на икономиката – производствени предприятия, търговски компании, експортно-импортни, транспортни, спедиторски, складови и консултантски фирми, както и в организации от сектора на услугите (в това число в организации с идеална цел и военното дело). Специалистите по логистика осъществяват интегрираното управление на дейностите в областта на снабдяването, дистрибуцията, обслужването на клиентите, спедицията, транспортната дейност, фирменото и публичното складово стопанство и др. Освен това те са подготвени да продължат обучението си и да придобият образователната и научна степен  “доктор” и да се реализират в сферата на науката, както и да работят като преподаватели по специалните икономически дисциплини във висшите и средни училища.