Корпоративен бизнес и управление, ОКС "магистър"


Акцентира се върху придобиване на задълбочени знания и умения в областта на: корпоративното управление, стратегическото управление на корпорациите и на техните подразделения, тактическото и оперативното управление на корпорациите и на техните подразделения. По време на обучението се създават  умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.

Учебното съдържание на магистърската програма „Корпоративен бизнес и управление“ е ориентирано към подготовката на специалисти с висша квалификация, способни ефективно да работят във всички основни отдели и служби на големите  корпорации и техните подразделения, да организират и администрират дейностите по всички основни бизнес функции, да вземат икономически обосновани управленски решения и да осигуряват необходимите условия за  развитие и просперитет на корпорациите и техните подразделения (предприятия, заводи, звена на научно-изследователската и развойна дейност и др.).

Те могат да се реализират като аналитични и приложни специалисти и мениджъри  на всички нива на управление на корпорациите и на техните подразделения, в банки, в институции на държавното и общинско управление, данъчната администрация и социалното осигуряване, в национални и международни консултантски фирми, клъстери и други форми на стратегически съюзи и алианси.

Обучението по специалност "КБУ" се осъществява с партньорството на Асоциацията на индустриалния капитал в България.