Бизнес икономика, ОКС "магистър"


В съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна, основната цел на обучението по специалност „Бизнес икономика” в образователно-квалификационна степен „магистър” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на бизнес икономиката, което е гарант за успешна професионална реализация.

В резултат на обучението студентите придобиват знания, умения, професионални и лични компетенции, съгласно Националната квалификационна рамка. Завършилите специалност „Бизнес икономика” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и други бизнес сектори на икономиката, публични администрации на министерства, областни управители, общини, кметства, както и в учебни, научни и обществени организации.