Недвижими имоти и инвестиции, ОКС "магистър"


Обучението на магистри по специалност „Недвижими имоти и инвестиции” е в съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна. То осигурява високо качество на висше икономическо образование на студентите и е гарант за ефективна професионална реализация на завършилите. Основна цел при обучението на студентите е те да получат задълбочени знания и умения за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на икономиката на недвижимата собственост, както и професионални и лични компетенции, които надграждат получените при обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Завършилите специалност „Недвижими имоти и инвестиции” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, които управляват недвижима собственост, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, строителни фирми, дружества със специална инвестиционна цел, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.