Строително предприемачество, ОКС "магистър"


Основна цел на обучението в специалност „Строително предприемачество” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на  строителното предприемачество и да им гарантира ефективно кариерно развитие.

Завършилите специалност „Строително предприемачество” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в строителни компании, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации и др.