Публични финанси, ОКС "магистър"


Обучението в специалност „Публични финанси“ формира знания и умения за: управлението на финансовите дейности в държавни, общински и публични институции и администрации; разработване, консултиране, оценка и селекция на национални и общински проектни предложения; консултиране на фирми и граждани относно данъчните и осигурителните им задължения; съобразяване според клиента на най-подходящите и същевременно най-ефективни мерки за социално подпомагане и защита; предлагане пред корпоративни и индивидуални клиенти на най-адекватните продукти по повод осигуряването за допълнителна пенсия.

Завършилите специалност „Публични финанси“ могат да се реализират професионално в редица европейски институции, системата на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството; финансови дирекции и отдели на местните органи на управление, Сметната палата, Националната агенция за приходите; Националния осигурителен институт, Агенция „Митници“; Агенция за социално подпомагане, ДФ „Земеделие“, социално-осигурителни фондове, консултантски фирми, специализирани учебни заведения, висши училища и в научно-изследователски институти.