Счетоводство и контрол, ОКС "магистър"


Обучението в специалност "Счетоводство и контрол" формира знания и умения за извършване на дейности по текущото счетоводно отчитане, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол.

Завършилите специалност "Счетоводство и контрол" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина – в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, финансово-контролната система, публичния сектор, финансово-кредитната сфера (банки, финансово-брокерски организации, застрахователни дружества и др.), в министерства, централни ведомства и др.