Учебен план и програми

Специалност "Финанси"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика | Moodle 9 1 270 195 75
2 Микроикономика | Moodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математика | Moodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език | Moodle
Немски език | Moodle
Английски език | Moodle
Руски език | Moodle
6 Теория на управлението | Moodle 9 2 270 195 75
7 Макроикономика | Moodle 9 2 270 195 75
8 Основи на правото | Moodle 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език | Moodle
Немски език | Moodle
Английски език | Moodle
Руски език | Moodle
10 Теория на счетоводството | Moodle 9 3 270 195 75
11 Въведение във финанситеMoodle 9 3 270 195 75
12 Маркетинг | Moodle 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитие | Moodle
Философия | Moodle
Икономическа социология | Moodle
Икономическа психология | Moodle
История на икономиката | Moodle
Делова кореспонденция | Moodle
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката | Moodle 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Икономика на труда | Moodle
Въведение в предприемачеството | Moodle
Международен икономикс | Moodle
Моделиране на икономически системи | Moodle
Икономика на околната среда | Moodle
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговията | Moodle
Интернет технологии | Moodle
Планиране и прогнозиране | Moodle
Европеистика | Moodle
Съвременни икономически теории | Moodle
Търговско право | Moodle
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Пари и централно банкерствоMoodle 9 4 270 195 75
18 Финансово счетоводство | Moodle 6 5 180 120 60
19 Въведение в банковото делоMoodle 8 5 240 165 75
20 Финансово посредничествоMoodle 8 5 240 165 75
21 Публични финанси (обща част) |Moodle 8 5 240 165 75
22 Финансови инвестицииMoodle 6 6 180 105 75
23 Основи на застрахованетоMoodle 6 6 180 105 75
24 Банкови сделкиMoodle 7 6 210 135 75
25 Основи на корпоративните финансиMoodle 6 6 180 120 60
26 Осигурителни системи и фондовеMoodle 7 7 210 135 75
27 Корпоративни финансови решенияMoodle 7 7 210 150 60
28 Финансова иконометрия | Moodle 9 7 270 195 75
29 Избираеми дисциплини (1) 7 7 210 150 60
Морско и карго застрахованеMoodle
Регулиране и надзор на финансовия секторMoodle
30 Международни финансиMoodle 6 8 180 105 75
31 Научни изследванияMoodle 4 8 120 75 45
32 Данъчно облаганеMoodle 6 8 180 105 75
33 Избираеми дисциплини (1) 4 8 120 75 45
Банково счетоводство | Moodle
Бюджетно счетоводство | Moodle
Персонални финансиMoodle
Общо за специални дисциплини 114 16 1 3420 2265 1155
Практическо обучение | Moodle 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

  • За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение. 
Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3 5 90 60 30 30 0
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.