Учебен план и програми

Специалност "Индустриален бизнес и предприемачество"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика  Moodle 9 1 270 195 75
2 Микроикономика  Moodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математика Moodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание    0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език Moodle
Немски език  Moodle
Английски език  Moodle
Руски език Moodle
6 Теория на управлението  Moodle 9 2 270 195 75
7 Макроикономика  Moodle 9 2 270 195 75
8 Основи на правото  Moodle 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски език  Moodle
Немски език Moodle
Английски език  Moodle
Руски език  Moodle
10 Теория на счетоводството   Moodle 9 3 270 195 75
11 Въведение във финансите   Moodle 9 3 270 195 75
12 Маркетинг   Moodle 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитие    Moodle
Философия   Moodle
Икономическа социология   Moodle
Икономическа психология   Moodle
История на икономиката   Moodle
Делова кореспонденция   Moodle
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката   Moodle 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Финансово счетоводство     Moodle
Икономика на труда    Moodle
Международен икономикс   Moodle
Моделиране на икономически системи Moodle
Икономика на околната среда  Moodle
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговията   Moodle
Интернет технологии   Moodle
Планиране и прогнозиране   Moodle
Европеистика   Moodle
Съвременни икономически теории   Moodle
Търговско право   Moodle
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Индустриална икономика  |  Moodle 9 4 270 195 75
18 Предприемачество  |  Moodle 8 5 240 165 75
19 Маркетингови проучвания в индустрията  |  Moodle 8 5 240 180 60
20 Операционен мениджмънт  |  Moodle 8 5 240 165 75
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 120 60

Индустриални технологии и технологични стратегии 

|  Moodle

Потребителско поведение  |  Moodle
Социално предприемачество  |  Moodle
Управление на качеството и безопасността на стоките  |  Moodle
22 Управление на малкия бизнес  |  Moodle 7 6 210 135 75
23 Управление на разходите и ценообразуване  |  Moodle 6 6 180 120 60
24 Бизнес планиране на предприятието  |  Moodle 7 6 210 135 75
25 Избираеми дисциплини (1) 5 6 150 90 60
Оперативно управление на производството  |  Moodle
Преструктуриране в индустрията  |  Moodle
Интегрирани маркетингови комуникации  |  Moodle
Икономико-математическо моделиране
в индустриалния бизнес 
   |  Moodle
26 Финансов мениджмънт  |  Moodle 8 7 240 180 60
27 Управление на персонала и организация на труда  |  Moodle 8 7 240 165 75
28 Икономически анализ на предприятието  |  Moodle 8 7 240 165 75
29 Избираеми дисциплини (1) 6 7 180 120 60
Управление на проекти  |  Moodle
Търговски взаимоотношения  |  Moodle
Предприемачески финанси  |  Moodle
Митническо право  |  Moodle
30 Спецсеминар  |  Moodle 5 8 150 75 75
31 Управление на иновациите  |  Moodle 5 8 150 90 60
32 Управление на инвестициите  |  Moodle 5 8 150 90 60
33 Бранд мениджмънт и реклама  |  Moodle 5 8 150 75 75
Общо за специални дисциплини 114 17 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение. 

 

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.