Квалификационна характеристика

Специалност "Бизнес икономика"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по Бизнес икономика”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с бизнес икономиката. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на предприятията от различните сектори на бизнеса към факторите от обкръжаващата среда;
  - въздействие върху микрообкръжението на бизнес организациите;
  - анализ на силните и слабите страни на бизнес организациите и разработване на конкуретни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на бизнес инициативи чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес решения;
  - планиране и реализация на предприемачески инициативи от бизнес организациите;
  - управление на проудктовата структура на бизнес организациите;
  - управление на човешките ресурси на бизнес организациите;
  - управление на активите на предприятията от различните сектори;
  - управление на финансовото състояние на бизнес организациите и др.

III. Обучение по специалност „Бизнес икономика”

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на бизнес икономиката, като:  предприемачество, търговско право, операционен мениджмънт, цени и ценообразуване, бизнес диагностика и бизнес планиране, управление на човешките ресурси и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: стопанска логистика, финансиране на бизнеса, бизнес статистика, управление на инвестициите, управление на продажбите, бизнес оценяване и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от различни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други. Студентите изучават бизнеса на място в предприятията под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по Бизнес икономика е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации в областта на индустрията, търговията, услугите и др. бизнес сектори на икономиката;  (2) работят успешно в структурите на публичната администрация - на министерства, областни управители, общини, кметства и др. и неправителствени организации;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на бизнес и публични организации; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като: собственик, управител, президент на собствен бизнес;  директор, управител, президент, председател, мениджър, началник отдел в различни бизнес предприятия; бизнес анализатор на процеси и дейности във фирмата; специалист  във функционалните звена за управление на предприятията; специалисти и експерти по икономика в сферата на държавната и общинската администрация и неправителствени организации и др.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес икономика”

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

  Компетентности за учене:
   
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

  Комуникативни и социални компетентности:
   
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

  Професионални компетентности:
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на бизнеса в различни сектори на икономиката с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.