Учебен план и програми

Специалност "Публични финанси"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СПНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс 12 9 360 300 60
2 Количествени методи 12 9 360 300 60
3 Мениджмънт и маркетинг 12 9 360 300 60
4 Въведение във финансите 12 9 360 300 60
5 Теория на счетоводството 12 9 360 300 60
Общо за фундаментални дисциплини: 60 5 1800 1500 300
Специални дисциплини (СПНУ / ДНДО и СПН)
6 Осигурителни системи и фондове 5 9 / 10 150 90 60
7 Публични финанси (обща част) 5 9 / 10 150 90 60
8 Теория на парите 5 10 / 11 150 90 60
Общо за специални дисциплини: 15 0 3 450 270 180
Специализиращи дисциплини (СС и СПНУ / ДНДО и СПН)
9 Публични разходни политики и програми 8 9 / 10 240 180 60
10 Мита и митнически режими 6 9 / 10 180 120 60
11 Европейски публични финанси 7 9 / 10 210 150 60
12 Фискален федерализъм 9 9 / 10 270 210 60
13 Управление на държавния дълг 7 10 / 11 210 150 60
14 Данъчна политика 8 10 / 11 240 180 60
15 Фондове за пенсионно осигуряване 7 10 / 11 210 135 75
16 Социално подпомагане 6 10 / 11 180 135 45
17 Магистърски спецсеминар 2 10 / 11 60 30 30
Общо за специализиращи дисциплини: 60 8 1 1800 1290 510
Общо за целия курс на обучение: 135 13 4 4050 3060 990
Защита на дипломна работа 15
Общо кредити за целия курс на обучение: 150
Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СПНУ - Направление „Стопански, правни науки и управление“ (СПНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.6. Право; 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.