Международен туризъм (с преподаване на руски език), ОКС "бакалавър"

Международен туризъм (с преподаване на руски език), ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Студентите, завършили специалност "Туризъм", получават знания за особеностите на вътрешния и международния туризъм, хотелиерството и ресторантьорството, туристическите пазари, туристическите ресурси, туроператорите, видовете туризъм.
Изучават се дисциплини с фундаментален и със специализиран характер.

Специални дисциплини:

 • Въведение в туризма
 • Хотелиерство
 • Туристически ресурси
 • Туристически пазари
 • Право в туризма
 • Ресторантьорство
 • Социална психология в туризма
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Маркетинг
 • Технология на обслужването в хотелиерството
 • Електронен бизнес в туризма
 • География на туризма
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Култура и цивилизация
 • Управление на човешките ресурси в туризма
 • Съвременни видове туризъм
 • Технология на обслужването в пътническите агенции и транспорта
 • Технология на обслужването в ресторантьорството
 • Управление на туризма
 • Екскурзоводство
 • Грижа за клиента
 • Конюнктура и пазарна политика в туризма
 • Езиково обучение по езиците: английски, немски, френски и руски

Завършилите тази специалност получават диплома – квалификационна степен "бакалавър", специалност "Туризъм".

Каква професионална реализация получават успешно завършилите студенти?

Завършилите специалността се реализират:

 • като мениджъри и специалисти на хотелиерски, ресторантьорски предприятия и пътнически агенции;
 • като мениджъри и специалисти в маркетинга, рекламата и връзките с обществеността;
 • в управлението на човешките ресурси и дейности на туристическите фирми.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Икономика и организация на туризма". В нея работят преподаватели, които са утвърдени в научните и консултантските среди.

Ръководител  катедра – проф. д-р Таня Дъбева Филипова


Преподаватели

хон. проф. д-р Светла Генова Ракаджийска

доц. д-р Вилиян Кръстев Кръстев

проф. д-р Марин Найденов Нешков

гл. ас. д-р Мария Велева Велева

проф. д-р Стоян Петков Маринов

доц. д-р Георгина Георгиева Луканова

доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева

гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева

гл. ас. д-р Тодор Костадинов Дянков

Колко студенти се обучават в специалността в момента?

През настоящата година 2017-2018 г. в специалност "Туризъм " се обучават 407 редовни студенти и 129 задочно обучение