Квалификационна характеристика

Специалност "Счетоводство и контрол"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна и задочна

 

I.     Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика определя професионалното предназначение на завършилите висше образование, с професионална квалификация „магистър по икономика” от специалност „Счетоводство и контрол” към професионално направление 3.8. „Икономика”, подготвяни в Икономически университет - Варна /редовно и дистанционно обучение/, с образователно-квалификационна степен „магистър”, както и квалифика-ционните изисквания към тяхната подготовка.

Квалификационната характеристика трябва да се има предвид при прогнозиране на потребността от кадри, а така също и при обосноваване на съдържанието и организацията на учебната работа в специалността и при професионалната реализация в практиката на завършилите специалността.

Квалификацията е предназначена за студенти бакалаври, завършили специалност „Счетоводство и контрол” в акредитирани ВУЗ.

Квалификационната характеристика изпълнява още следните конкретни функции:

- Да направи характеристика на учебния план и учебните дисциплини, както и да изясни тяхното предназначение;

- Да представи накратко очакваните професионални знания, умения и компетенции, които ще придобият студентите в ОКС „магистър“ по време на своето обучение в специалност „Счетоводство и контрол“;

- Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;

- Да ориентира обучаващите относно възможностите за професионално развитие и реализация, които могат да осъществят по време на следването и след  завършването си.

- Квалификационната характеристика служи за прогнозиране на потребността от специалисти, а така също и при обосноваване на съдържанието и организацията на учебната работа в специалността и при професионалната реализация на специалистите в практиката.

Обучението по специалността се реализира чрез комплексна научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

II.      Професионални знания и умения

Mагистърската програма "Счетоводство и контрол" предоставя възможност на студентите да дообогатят придобитите в бакалавърските програми знания чрез изучаване на специализирани/специфични дисциплини.

Обучението в специалност "Счетоводство и контрол" формира знания и умения за извършване на дейности по:

- Международните стандарти за финансова отчетност;

- Международните одиторски стандарти;

- най-дискутираните области на данъчното законодателство и данъчния процес;

- специфичните отчетни проблеми в предприятия от различни отрасли на икономиката и с различна капиталова структура;

- специфични проблеми на счетоводната и одиторска етика.

По време на обучението се създават умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.

Обучението в магистърската степен завършва с разработване и защита на магистърска дипломна работа или полагане на комплексен държавен изпит по специалността (по избор от обучаваните). Последните получават диплома за образователно-квалификационна степен "магистър" „магистър”, което им дава възможност за пряка реализация в практиката и за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

По време на дипломантския семинар студентите извършват научно-изследователска работа, като разработват и защитават магистърска теза, която, при определени условия, може да прерасне в магистърска дипломна работа

III.   Обучение по специалност „Счетоводство и контрол

Обучението на икономистите от специалност “Счетоводство и контрол” в образователно квалификационна степен “магистър” се осъществява в редовна форма на обучение.

Срокът на обучението е диференциран по форми на обучение. За бакалаври, завършили специалност „Счетоводство и контрол” продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен „магистър” е 1 година /два семестъра/ за редовно обучение.

Обучението за магистър в специалност „Счетоводство и контрол” се провежда по предварително разработена и утвърдена учебна документация, която включва:

-   Квалификационна характеристика;

-   Учебен план;

-   Учебна програма за всяка дисциплина от учебния план;

-   График за учебния процес.

Учебният план в магистърската степен по „Счетоводство и контрол” включва осем учебни дисциплини. Студентите придобиват задълбочени познания в сферата на счетоводството, вътрешния и външния контрол. Общата студентска заетост е 1 800 часа.

Учебният материал по специалните дисциплини е съобразен с изискванията за хармонизация на счетоводството по Международните стандарти за финансова отчетност, Международните одиторски стандарти и се усъвършенства непрекъснато. По всяка дисциплина се получават кредити, съобразно изискванията на Болонската конференция, което позволява на студентите да се обучават за известен период от време в чуждестранни висши училища, както и да се прехвърлят за обучение в чуждестранни магистърски програми. Общият брой кредити по учебния план за магистърска специалност „Счетоводство и контрол“ е 60.

IV.   Възможности за реализация

Основната цел на обучението в специалност „Счетоводство и контрол” е да подготвя кадри с висше образование в областта на счетоводството, финансовия контрол, анализа на стопанската дейност и близките до тях интерпрофесионални направления, способни веднага след дипломирането си да се включат и реализират като ръководни кадри в стопанската практика на отделните предприятия и централни ведомства, както и във всички други сфери на обществения и икономически живот на страната.

Завършилите специалност „Счетоводство и контрол” получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина, без оглед на отрасловата принадлежност на отделните предприятия, т.е. в промишлеността, транспорта, строителството, търговията, услугите, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, публичната сфера, финансово-кредитната система (банки, финансово-брокерски предприятия, застрахователни дружества и др.), в министерства и централни ведомства.

Те могат да работят като финансови мениджъри, главни счетоводители, съставители на финансови отчети с право да подписват тези отчети, данъчни експерти, органи на вътрешния одит и Сметната палата, като ръководители и собственици на счетоводни предприятия, преподаватели по икономически дисциплини в средните и висши училища, могат да кандидатстват за дипломирани експерт-счетоводители, както и за докторанти във висшите училища и БАН.

Подготовката, която получават в областта на хармонизацията на счетоводството със страните от Европейския съюз по Международните стандарти за финансова отчетност, позволява успешна реализация в чужбина, както и да продължат образованието си в чуждестранни висши училища по престижни магистърски програми.

V.      Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Счетоводство и контрол“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Ø  Самостоятелност и отговорност:

-        притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;

-        поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;

-        висока степен на организираност и инициативност.

Ø  Компетентности за учене:

-        последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

-        умения за работа в екип.

Ø  Комуникативни и социални компетентности:

-        формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;

-        изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;

-        проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите.

Ø Професионални компетентности:

-        отлично познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството и одита;

-        актуални знания за данъчното, осигурителното, трудовото и търговското законодателство;

-        задълбочени познания и анализ на финансови отчети по НСС и МСФО;

-        съвременни познания в областта на управленското счетоводство, трансферното ценообразуване, вътрешния финансов контрол;

-        аналитични способности: способност за оценка на бизнес рисковете и тяхното управление;

-        прилагат придобитите техники за текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност, съставяне на финансови отчети, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол, извършване на финансово-счетоводен анализ на дейността, управление на фирмените финанси;

-        събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на счетоводството и финансите с цел решаване на конкретни задачи;

-        проявяват способност да анализира финансова и нефинансова информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;

-        формират и изразяват собствено мнение по проблеми от етичен характер в сферата на счетоводството.