Квалификационна характеристика

Специалност "Недвижими имоти и инвестиции"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по “Недвижими имоти и инвестиции”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с  недвижимите имоти и инвестициите. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти и инвестициите към факторите от обкръжаващата среда;
  - въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти  и инвеститорите в недвижими имоти;
  - анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на  проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти и разработване на ефективни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на ефективни процеси в агенциите за недвижими имоти, за проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти, при реализация на проекти и управление на активи на инвеститорите;
  - планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижими имоти с бизнес предназначение;
  - управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
  - управление на  процесите  в компаниите за уравление на активи в недвижими имоти;
  - управление на проекти на инвеститори в недвижими имоти и фасилити мениджмънт.

III. Обучение по специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на: икономиката, управлението, финансите, маркетинга, приложната математика, информатиката, счетоводството, статистиката, правото.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на недвижимите имоти и инвестициите, като:  икономически основи на недвижимата собственост, убанизационен економиск,  строителното проектиране и технологии, управлението на инвестиционния процес, кадастър и имотен регистър,  вещно право, местно управление и самоуправление и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на професионални бизнес компетенции, като: ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти,  управление на недвижимата собственост, подбор и развитие на човешкитее ресурси,  финансиране на недвижимата собственост, фасилити мениджмънт,  оценяване на бизнеса  и др.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от агеенции за недвижими имоти и компании за управление на недвижими имоти, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други. Студентите изучават операциите с недвижими имоти и инвестициите на място в  агенции за недвижими имоти, компании за управление на имоти и фасилити мениджмънт под формата на учебна практика през третата година от обучението си.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “бакалавър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Недвижими имоти и инвестиции” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в агенции за недвижими имоти и компании за управление на недвиижими имоти и фасимити мениджмънт; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация в отдели за управление на собствеността и инвестициите;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти в областта на недвижимите имоти и инвестициите; (4) управляват ефективно поверените им активи на собствениците на недвижими иоти; (5) намират ефективни решения за проекти на инвеститори за недвижими имоти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики  в областта наа  недвижимите имоти и инвестициите и да стартират и развият  собствен строителен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции: мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт  по недвижими имоти и инвестиции във фирми, управляващи недвижими имоти; икономист по недвижими имоти и инвестиции в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;  консултанти към фирми за реализация на инвестиционни проекти и развитие на недвижимите имоти;  фасилити мениджър и др.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на недвижимите имоти и инвестициите с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.