Екоикономика, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

В обучението на бакалаври по икономика със специалност "Екоикономика" е акцентирано върху теоретичната и практико-приложната подготовка.

Фундаменталните дисциплини запознават студентите с основните функционални области на икономическото знание.


Специалните дисциплини осигуряват знания и умения по специалността в следните основни направления:

 • Икономически, организационни и управленски въпроси, които възникват във връзка с опазването на околната среда;
 • Икономически, организационни и управленски въпроси, които възникват във връзка с използването на природните ресурси;
 • Икономически ефекти върху околната среда от функционирането на икономическите дейности и секторите на националното стопанство;
 • Мониторинг и интегрирани оценки на въздействията върху околната среда;
 • Технологични аспекти на опазването на околната среда от замърсяване и внедряване в практиката на съвременни екологични практики;
 • Екопредприемачество и иновации;
 • Екологичен маркетинг и интегрирано управление на околната среда;
 • Управление на качеството и безопасността и внедряването на екологични стандарти;
 • Финансиране на екологични проекти и др.

Завършилите тази специалност получават диплом за бакалавър по икономика, специалност "Екоикономика".


Какво може да се работи след завършване?

В резултат на обучението си по специалност "Екоикономика", завършилите специалността бакалаври ще могат да се реализират като:

 • Мениджъри по управление на екологична инфраструктура на различни нива на управление в публичния сектор;
 • Предприемачи в различни сектори на икономиката осъществяващи екологични бизнес-проекти.
 • Специалисти по публично-частно концесиониране на природните ресурси;
 • Мениджъри и консултанти по оценка и управление на екологични проекти;
 • Консултанти и контрольори на системата за управление на качеството на околната среда (заложено в международния стандарт за системи за управление на околната среда ИСО -14001);
 • Оценители на земеделски земи и биологични фондове в различни консултантски и други фирми;
 • Специалисти – връзки с обществеността по проблемите на околната среда в различните бизнес организации;
 • Експерти в Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите и др.;
 • Експерти по екологични проблеми в неправителствени, браншови и други организации и съюзи и др.

Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си като магистри и по-късно като докторанти във висшите училища или други научно-изследователски звена у нас и в чужбина.


Кои са преподавателите в тази специалност? 

Звеното, което ръководи обучението по специалността, е катедра "Аграрна икономика". Тя разполага с високо квалифицирани преподаватели, известни с лекторските си умения и опит в аудиторните и в семинарните занятия.

Ръководител  катедра – доц. д-р Мария Радославова Станимирова


Преподаватели

доц. д-р Гергана Георгиева Славова гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова
доц. д-р Таня Николова Георгиева гл. ас. д-р  Радмил Димитров Николов
доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова ас. Стефан Димитров Генов
гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев


Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност:

- Икономика
- Български език и литература
- География на България
- Математика