Счетоводство и одит, ОКС "бакалавър"

До учебната 2014/2015 г. традиционно изучаваната специалност в катедра "Счетоводна отчетност" беше "Счетоводство и контрол". Тя е първата акредитирана с много добра оценка специалност на Икономически университет – Варна с повече от 90-годишен опит и традиции в обучението на специалисти с висше образование в областта на счетоводството, финансовия контрол и финансово-счетоводния анализ. Във връзка с непрекъснатата тенденция за хармонизиране на теорията и практика в сферата на счетоводството и одита със страните от Европейския съюз се наложи промяна в наименованието на специалността, което стана "Счетоводство и одит". В резултат на това в обучението на студентите е възможно в по-голяма степен да се обхванат проблемите на независимия финансов одит и вътрешния одит в публичния сектор.

Основната цел на обучението в специалност "Счетоводство и одит" е да подготвя компетентни и конкурентноспособни специалисти с висше образование приоритетно в областта на счетоводството, анализа и одита на стопанската дейност и близките до тях интерпрофесионални направления.

Обучаващите се в специалност "Счетоводство и одит" придобиват теоретични и практико-приложни знания и умения по дисциплини като: "Теория на счетоводството", "Финансово счетоводство", "Счетоводство на банките", "Счетоводство на бюджетните предприятия", "Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните предприятия", "Теория на контрола", "Финансов контрол", "Управленско счетоводство", "Финансово-счетоводен анализ" и др. Учебният материал по специалните дисциплини е съобразен с изискванията за хармонизацията на счетоводството по Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансово отчитане, Международните одиторски стандарти и се усъвършенства непрекъснато. Обучението по специалността се осъществява в три квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор.

Студентите, които се обучават в специалност "Счетоводство и одит" придобиват компетенции за текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност, съставяне и анализиране на финансови отчети, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и одиторски контрол на финансови отчети на предприятия и на проекти, финансирани от Европейски фондове и програми. След дипломирането си те притежават необходимите съвременни знания и умения за своевременна реализация в практиката на предприятията от всички икономически сектори, финансово-контролната система, финансово-кредитните институции, министерствата, централните ведомства и в други сфери на обществено-икономическия живот.

Актуалната подготовка, която студентите от специалност "Счетоводство и одит" получават  в областта на счетоводството, анализа и одита позволява също успешна реализация в чужбина, както и продължаване на образованието в чуждестранни висши училища по престижни магистърски програми.

Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър по икономика, специалност "Счетоводство и одит".

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите специалност "Счетоводство и одит" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина – в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, финансово-контролната система, публичния сектор, финансово-кредитната сфера (банки, финансово-брокерски организации, застрахователни дружества и др.), в министерства, централни ведомства и др. Те могат да работят като:

  • счетоводители (в т.ч. съставители на финансови отчети с право да ги подписват) във всички отрасли и дейности;
  • ръководители на финансово-счетоводни отдели;
  • финансови консултанти и мениджъри;
  • експерти и методолози на счетоводна отчетност и данъчно-осигурителния контрол;
  • финансово-контролни органи (органи по приходите, митнически контролни органи, органи на вътрешния одит, контролни органи на Сметната палата и др.);
  • специалисти и консултанти в български и международни счетоводни и одиторски фирми;
  • ръководители и собственици на предприятия;
  • преподаватели по икономически дисциплини в средното и висшето образование;
  • могат да кандидатстват за придобиване на правоспособност за "дипломиран експерт-счетоводител", както и за докторанти във висши учебни заведения и БАН, след завършване на магистърска степен.

Кои са преподавателите в тази специалност?  

Обучението по специалностите се ръководи от катедра "Счетоводна отчетност". В нея работят известни и утвърдени в научните и професионалните среди преподаватели с висока ерудиция и квалификация.

Ръководител  катедра – доц. д-р Слави Генов


Преподаватели

Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова Ас. Атанас Цвятков Атанасов
Проф. д-р Надя Енчева Костова Ас. Валентина Велева Гочева
Х. проф. д-р ик. н. Гено Димитров Генов Ас. Константин Велчев Василев
Доц. д-р Анита Йотова Атанасова Ас. Жечка Димитрова Симеонова
Доц. д-р Слави Димитров Генов Ас. Стела Славова Григорова
Доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев Ас. Любомира Георгиева Димитрова
Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов Ас. Галина Събчева Йорданова
Х. доц. д-р Георги Тодоров Георгиев Ас. Калин Данчев Калев
Х. доц. д-р Зорка Михайлова Михайлова Ас. Ивайло Тончев Маноилов
Гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова Ас. Цветомир Любомиров Манолов
Гл. ас. д-р Даниела Александрова Георгиева Ас. Галин Иванов Марков
Гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков Ас. Диляна Маркова Маркова
Гл. ас. д-р Руслана Иванова Димитрова Ас. Недялка Александрова Богданова
Гл. ас. д-р Петко Захариев Захариев Ас. Жечо Иванов Герджиков
Гл. ас. д-р София Илиева Илиева Ас. Христоско Иванов Богданов
Гл. ас. д-р Надежда Попова-Йосифова Х. ас. Цветомира Бойкова Радева
Гл. ас. д-р Бранимира Асенова Колева Докт. Валентина Велчева-Данева
Гл. ас. д-р Румяна Мариянова Маринова Докт. Калинка Желязкова Димитрова
Гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова Докт. Гергана Данчева Иванова
Гл. ас. д-р Бистра Светлозарова Николова Докт. Светлана Владимирова Иванова
Гл. ас. д-р Рени Жекова Петрова Докт. Минчо Добрев Минев
Гл. ас. д-р Иван Веселинов Апостолов Докт. Станислава Костадинова Тодорова
Гл. ас. д-р Илиян Николаев Христов Докт. Стоян Минков Георгиев
Гл. ас. д-р Гергана Иванова Цончева Докт. Диян Костадинов Ганчев
Гл. ас. д-р Драган Красимиров Георгиев Докт. Илиян Димитров Димитров
Ас. Слав Минчев Танев Докт. Нели Георгиева Георгиева
Ас. Анелия Галинова Атанасова

Колко студенти се обучават в момента от катедра "Счетоводна отчетност" в образователно-квалификационна степен "бакалавър"?

В момента се обучават 1376 студенти, в т.ч. редовно и задочно обучение, от които:

Редовно обучение:

- спец. "Счетоводство и финанси" – 91
- спец. "Счетоводство и одит" – 121
- спец. "Счетоводство и контрол" – 829

Задочно обучение:

- спец. "Счетоводство и одит" – 82
- спец. "Счетоводство и контрол" – 253

Колко студенти се обучават в момента от катедра "Счетоводна отчетност" в образователно-квалификационна степен "магистър"?

В момента се обучават 367 студенти, в т.ч. редовно и задочно обучение

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Форма на дипломиране: комплексен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Предмети, по които може да се положи тест за кандидатстване за тази специалност:

- Математика
- География на България
- Български език и литература

Богатият библиотечен фонд на университета и съвременно оборудваните аудитории отговорят на най-високите изисквания на организацията и технологията на учебния процес в сферата на счетоводството, финансовия контрол и финансово-счетоводния анализ, което прави обучението на студентите в тези направления ползотворно и приятно.

Професионалната подготовка, която осъществява катедра "Счетоводна отчетност" е не само престижна, но и отговорна. Преподавателите достойно продължават и развиват наследените академични традиции. Въз основа на тяхната загриженост за поддържане високото качество на учебния процес, опит и авторитет – студентите получават възможност да се реализират като отлични специалисти не само на българския, но и на чуждия трудов пазар.