Учебен план и програми

Специалност "Финанси и иновации"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СПНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс 12 9 360 348 12
2 Количествени методи 12 9 360 348 12
3 Мениджмънт и маркетинг 12 9 360 348 12
4 Въведение във финансите 12 9 360 348 12
5 Теория на счетоводството 12 9 360 348 12
Общо за фундаментални дисциплини: 60 5 1800 1740 60
Специални дисциплини (СПНУ / ДНДО и СПН)
6 Основи на корпоративните финанси 5 9 / 10 150 138 12
7 Банкови сделки 5 10 / 11 150 138 12
8 Данъчно облагане 5 10 / 11 150 138 12
Общо за специални дисциплини: 15 3 450 414 36
Специализиращи дисциплини (СС и СПНУ / ДНДО и СПН)
9 Иновации и финансови кризи 8 9 / 10 240 228 12
10 Иновации в публичните финанси 8 9 / 10 240 225 15
11 Животозастраховане и продуктови иновации 7 9 / 10 210 195 15
12 Социални иновации 7 9 / 10 210 198 12
13 Иновации в банкирането 9 10 / 11 270 255 15
14 Предприемачески финанси 8 10 / 11 240 225 15
15 Магистърски семинар 6 10 / 11 180 174 6
16 Избираема (1) от: 7 10 / 11 210 198 12
     Контролингови иновации в бизнеса
     Корпоративен пърформанс
      Финансово регулиране и нормативно съответствие

     Превенция на нарушения във
финансовите институции

Общо за специализиращи дисциплини: 60 7 1 1800 1698 102
Общо за целия курс на обучение: 135 15 1 4050 3852 198
Защита на дипломна работа 15
Общо кредити за целия курс на обучение: 150

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3 10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3 10 или 12 90 60 30 0 30

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.  

  • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
  • СПНУ - Направление „Стопански, правни науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.6. Право; 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
  • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.
  • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.