Квалификационна характеристика

Специалност "Застраховане и осигуряване"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна

Специалност "Застраховане и осигуряване" е създадена в отговор на динамично развиващата се пазарна среда и завишените изисквания за по-тясно обвързване на висшето обучение с потребностите на бизнеса. Тя има за цел да подготвя специалисти и лидери за застрахователния бизнес, публичното осигуряване и частните осигурителни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз.

След завършване на обучението си, випускниците от специалността ще притежават разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания за:

 • теоретичните основи на пазарното стопанство;
 • структурата и организацията на финансовата система;
 • функционирането на финансовите пазари;
 • принципите на застрахователния осигурителния бизнес;
 • управлението на застрахователните и осигурителните дружества;
 • ефективното управление на портфейли на частните застрахователни и пенсионноосигурителни дружества;
 • администрирането на дейността на публичните и частните схеми за осигуряване;
 • определянето и планирането на приходната (размера на вноските) и разходната част на осигурителните фондове;
 • счетоводното отчитане на активите и пасивите на частните и бюджетни предприятия, ангажирани със застрахователна и осигурителна дейност;
 • упраявлението на човешките ресурси в застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции в държавния и частния сектор;
 • процеси, протичащи в изучаваните области и взаимоотношенията им с всички останали сфери на националната икономика;
 • инструментариума, позволяващрешаването на сложни казуси от застрахователната и социалноосигурителната практика;
 • статистическите и иконометричниметоди и средства за прогнозиране на ключови параметри на макроикономическо равнище и на ниво застрахователни и осигурителни пазари.

По време на обучението си студентите от специалността придобиват умения за:

 • критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи;
 • самостоятелно интерпретиране на придобитите знания, свързвайки ги с факти от икономическата реалност;
 • професионално интерпретиране и прилагане на застрахователното и осигурителното законодателство;
 • ясно и разбираемо формулиране и излагане на идеи, проблеми и решения като пред специалисти в областта, така и пред масовата публика;
 • прилагане на логическо мислене и търсене на новаторски подходи при намиране на решение в нестандартни ситуации;
 • вземане на ефективни организационни решения;
 • работа в екип и добра комуникативност.

Обучаващият екип си е поставил като приоритет, успоредно с провеждането на теоретичната и практическа подготовка, да изгради в студентите от специалност "Застраховане и осигуряване" чувство на отговорност и самоотговорност към работата в бъдещата им реализация. Те трябва да притежават следните специфични компетенции:

 • правилно разчитане, анализиране и предвиждане на факторите и последиците от сложната демографска среда;
 • анализиране и интерпретиране на данните, свързани със застрахователния и осигурителния бизнес, както за конкретни цели, така и в един по-широк, интердисциплинарен контекст;
 • способност за административно управление на сложни професионални дейности, налагани от динамиката на икономическите процеси и отражението им върху застрахователната и осигурителната сфери;
 • организаторски умения, способност за управление на екипи от изпълнители, общуване с подчинените и делегиране на правомощия;
 • разрешаване на конфликти и създаване на оптимален социално-психологически климат в екипа;
 • поемане на отговорност за вземане на решения при сложни условия и труднопредвидими фактори и др.

Обучението на студентите в специалността включва общотеоретична и практико-приложна подготовка, насочена към усвояване на модерни познания за застрахователните и осигурителните пазари, както и към вземане на адекватни управленски решения при ръководене на съответния бизнес.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. То е предназначено за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Осъществява се в 8 семестъра и включва широк набор от икономически дисциплини, обособени на три равнища.

Първото равнище обхваща фундаменталните дисциплини. Те се изучават през първите три семестъра и предоставят широка фундаментална подготовка по теоретичните основи на пазарното стопанство;

Второто равнище включва университетски специални дисциплини. Те се изучават в четвъртия семестър и предоставят на студентите специфична подготовка в областта на икономическата наука. Обучението е обособено в блокове от избираеми дисциплини;

Третото равнище обхваща специалните дисциплини: Основи на социалното осигуряване, Икономика на застрахователното предприятие, Демографска статистика, Финансови пазари и институции, Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването, Мениджмънт на частните пенсионни фондове, Финансов мениджмънт и управление на риска, Данъчно облагане в застраховането и осигуряването, Публично пенсионно осигуряване, Здравноосигурителни системи и др.. Изучават се от пети до осми семестър на бакалавърската програма. Те задълбочават професионалните знания и надграждат практически умения у студентите в областта на застрахователната и социалноосигурителната теория и практика на макро- и микро-ниво.

За усвояване на получените знания се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от компании, разработване на курсови проекти, крос-изпитни дебати и други.

Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите специалността придобиват висше образованиена образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионална квалификация "икономист", предоставяща възможност за ефективна професионална реализация. При изявено желание и при определени условия, те могат да продължат обучението си в магистърска степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Подготовката на студентите осигурява академична мобилност чрез системата на натрупване и трансфер на кредити.

Дипломиралите се в специалност „Застраховане и осигуряване“ студенти получават професионална квалификация за мениджъри на застрахователни и осигурителни институции в държавния и частни сектор, както и за административни служители в служби, организации и дружествата, занимаваща се със застрахователни, социални и социалноосигурителни дейности.

Завършилите специалността имат големи възможности за реализация както в публичния, така и в частния сектор. Те могат да заемат длъжности в:

 • Министерството на труда и социалната политика;
 • Министерството на здравеопазването;
 • Комисията за финансов надзор;
 • Сметната палата;
 • Застрахователни компании;
 • Презастрахователни дружества;
 • Частни пенсионноосигурителни дружества;
 • Застрахователни брокерски къщи;
 • Финансови къщи и инвестиционни посредници;
 • Специализирани служби за вътрешен и външен контрол и одит;
 • Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения;
 • Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални поделения;
 • Националната агенция по приходите;
 • Агенцията по заетостта и неините поделения;
 • Агенцията за социално подпомагане;
 • Държавни, областни и общински администрации и служби, занимаващи се със социални дейности;
 • Институции, работещи по различни европейски програми и по проекти, съфинансирани с Европейския социален фонд;
 • Структурите на ЕС;
 • Различни неправителствени организации и дарителски фондове;
 • Отделите за „Управление на риска“ в компании от реалния сектор.

В допълнение, те могат да се реализират във всяка една национална или международна компания, като се има предвид, че те също са субекти на социалноосигурителните отношения и осъществяват социално предприемачество. Тази им ориентация е свързана с новите възможности за развитие на бизнеса и нарасналите отговорности на предприятията в глобализиращия се свят.

 Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • практико-приложни умения за самостоятелно и/или в екип изпълнение на професионалните задължения, предвидени в длъжностните описания на съответните работни позиции;
 • поемане на отговорност при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни трудно предвидими фактори;
 • проява на творчество и инициативност при вземане на решения, отнасящи се за социалноосигурителните и застрахователните аспекти на стопанския и социален живот;
 • преценка на необходимостта и съдействие за обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • обективна оценка на собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • способност за планиране на необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • ясно и разбираемо формулиране и излагане на идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяване на отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • изява на широк личен мироглед и показване на разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от публичния или частния сектор, с цел решаване на конкретни задачи;
 • практико-приложни умения за самостоятелно и/или в екип изпълнение на професионалните задължения, предвидени в длъжностните описания на съответните работни позиции;
 • прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява на способност за анализ в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използване на нови стратегически подходи;
 • формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.