Учебен план и програми

Специалност "Недвижими имоти и инвестиции"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 4 години
Форма на обучение - редовна, дистанционна
Moodle

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
Фундаментални дисциплини
1 Информатика Moodle 9 1 270 195 75
2 Микроикономика Moodle 9 1 270 195 75
3 Приложна математикаMoodle 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание 1,1 1,2 60 0 60
5 Избираеми дисциплини (1) 3 1 90 60 30
Френски език Moodle
Немски езикMoodle
Английски езикMoodle
Руски езикMoodle
6 Теория на управлениетоMoodle 9 2 270 195 75
7 МакроикономикаMoodle 9 2 270 195 75
8 Основи на правотоMoodle 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини (1) 3 2 90 60 30
Френски езикMoodle
Немски езикMoodle
Английски езикMoodle
Руски езикMoodle
10 Теория на счетоводствотоMoodle 9 3 270 195 75
11 Въведение във финанситеMoodle 9 3 270 195 75
12 Маркетинг Moodle 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини (1) 4 3 120 60 60
Кариерно развитиеMoodle
Философия Moodle
Икономическа социологияMoodle
Икономическа психологияMoodle
История на икономикатаMoodle
Делова кореспонденцияMoodle
Общо за фундаментални дисциплини 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини
14 Въведение в статистиката  Moodle 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Финансово счетоводствоMoodle
Икономика на труда |  Moodle
Въведение в предприемачествотоMoodle
Международен икономикс Moodle
Моделиране на икономически системиMoodle
Икономика на околната средаMoodle
16 Избираеми дисциплини (1) 6 4 180 120 60
Въведение в търговиятаMoodle
Интернет технологииMoodle
Планиране и прогнозиранеMoodle
Европеистика Moodle
Съвременни икономически теорииMoodle
Търговско правоMoodle
Общо за университетски специални дисциплини 21 3 630 435 195
17 Икономически основи на недвижимата собственост |  Moodle 9 4 270 195 75
18 Управление на инвестиционния процес Moodle 9 5 270 195 75
19 Строително проектиране и технологии |  Moodle 6 5 180 120 60
20 Урбанизационен икономикс Moodle 9 5 270 210 60
21 Избираеми дисциплини (1) 6 5 180 120 60
Застраховане на недвижимата собственост |  Moodle
Управление на публично-частните партньорства |  Moodle
Управление на продажбите на недвижими имоти |  Moodle
Международен бизнес с недвижими имоти Moodle
22 Управление на недвижимата собственостMoodle 7 6 210 135 75
23 Ценообразуване в бизнеса с недвижими имоти |  Moodle 7 6 210 135 75
24 Кадастър и имотен регистър Moodle 6 6 180 105 75
25 Избираеми дисциплини (1) 5 6 150 90 60
Благоустройство Moodle
Управление на концесиите Moodle
Управление на етажната собственост Moodle
Управление на комплекси от затворен типMoodle
26 Местно управление и самоуправление Moodle 8 7 240 180 60
27 Подбор и развитие на човешките ресурси Moodle 8 7 240 165 75
28 Вещно право Moodle 8 7 240 180 60
29 Избираеми дисциплини (1) 6 7 180 120 60
Инвестиционни пазари и институции Moodle
Организационно поведение и култура Moodle
Устойчиво развитие на градовете Moodle
Корпоративна социална отговорност Moodle
Съдебни експертизи Moodle
30 Бизнес оценяване Moodle 5 8 150 75 75
31 Фасилити мениджмънт |  Moodle 5 8 150 90 60
32 Спецсеминар (по специализации) Moodle 5 8 150 75 75
33 Финансиране на недвижима собственост Moodle 5 8 150 75 75
Общо за специални дисциплини 114 17 3420 2265 1155
Практическо обучение 5 6
Държавен изпит или защита на дипломна работа 10 8
Общо за целия курс на обучение 240 6810 4605 2205

За дистанционно обучение аудиторната учебна заетост е 20% от тази на редовно обучение.
 

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3, 3, 3 3, 5, 7 270 180 90 0 90
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.