Публична администрация, ОКС "бакалавър"

Какво се изучава?

Обучаващите се в тази специалност получават задълбочени познания в областта на управлението в държавната и местната администрация, нестопанския сектор, европейски и международни институции.

По-важни изучавани дисциплини са:

 • Теория на управлението
 • Икономика на публичния сектор
 • Основи на публичната администрация
 • Териториално и селищно устройство
 • Основи на публичното право
 • Регионално планиране и програмиране
 • Публични финанси
 • Управление на публичните услуги
 • Управление на човешките ресурси в публичния сектор
 • Стратегическо управление в публичния сектор
 • Публичен и частен избор
 • Мениджмънт на публичните инвестиции
 • Управление на проекти и еврофондове
 • Комуникации и връзки с обществеността

Какво може да се работи след завършване?

Завършилите тази специалност могат да работят като държавни служители, както и да заемат различни ръководни, административни и експертни длъжности в публичните организации; в държавните и обшинските структури; в организациите с нестопанска дейност и др.

Кои са преподавателите в тази специалност?

Звеното, което ръководи обучението по специалността е катедра “Управление и админисрация”. В нея работят преподаватели с висока квалификация.

Ръководител  катедра – доц. д-р Добрин Добрев


Преподаватели

проф. д-р ик. н. Йордан Коев гл. ас. д-р Петя Ангелова
проф. д-р Анастасия Станчева  ас. Мирослав Владимиров
проф. д-р Цвета Зафирова гл. ас. д-р Веселина Максимова
доц. д-р Десислава Серафимова ас. д-р Велина Колева
гл. ас. д-р Катя Владова ас. Бончо Митев
гл. ас. д-р Радка Иванова гл. ас. д-р Силвия Димитрова
гл. ас. д-р Юлиян Нарлев ас. Петър Петров


Колко студенти се обучават в специалността в момента?

Обучението по тази специалност стартира от уч. 2014/2015 г.

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност са:

- Математика
- География на България
- Български език и литература