Застраховане и осигуряване, ОКС "бакалавър"

Специалност "Застраховане и осигуряване" е създадена в отговор на динамично развиващата се пазарна среда и завишените изисквания за по-тясно обвързване на висшето обучение с потребностите на бизнеса. Тя има за цел да подготвя специалисти и лидери за застрахователния бизнес, публичното осигуряване и частните осигурителни институции в България и в страните-членки на Европейския съюз.

Обучението на студентите в специалността включва общотеоретична и практико-приложна подготовка, насочена към усвояване на модерни познания за застрахователните и осигурителните пазари, както и към вземане на адекватни управленски решения при ръководене на съответния бизнес. Осигурява се широкопрофилна подготовка в областта на застраховането, презастраховането, публичното и частно осигуряване, одита и контрола в тях, актюерските разчети и взамоотношенията им с другите сфери на икономическия живот. В курсът на обучение по специалността е включен и "Практикум", който има за цел да направи по-плавен прехода на студентите от университета към бизнеса.

Обучението по специалността е четири години (осем семестъра) в редовна форма и завършва с държавен изпит под формата на професионален тест за пригодност IEST (Insurance Education Status Test). Дипломиралите се в специалност "Застраховане и осигуряване" студенти получават професионална квалификация за мениджъри на застрахователни и осигурителни институции в държавния и частния сектор, както и за административни служители в служби, организации и дружествата, занимаваща се със застрахователни, социални и социалноосигурителни дейности.

Къде можете да се реализирате след завършване на специалност "Застраховане и осигуряване"?

Завършилите специалността имат големи възможности за реализация както в публичния, така и в частния сектор. Те могат да заемат позиции в:

 • Министерството на труда и социалната политика;
 • Министерството на здравеопазването;
 • Комисията за финансов надзор;
 • Сметната палата;
 • Застрахователни компании;
 • Презастрахователни дружества;
 • Частни пенсионноосигурителни дружества;
 • Застрахователни брокерски къщи;
 • Финансови къщи и инвестиционни посредници;
 • Специализирани служби за вътрешен и външен контрол и одит;
 • Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения;
 • Националната здравноосигурителна каса и нейните регионални поделения;
 • Националната агенция по приходите;
 • Агенцията по заетостта и неините поделения;
 • Агенцията за социално подпомагане;
 • Държавни, областни и общински администрации и служби, занимаващи се със социални дейности;
 • Институции, работещи по различни европейски програми и по проекти, съфинансирани с Европейския социален фонд;
 • Структурите на ЕС;
 • Различни неправителствени организации и дарителски фондове;
 • Отделите за "Управление на риска" в компании от реалния сектор.

В допълнение, те могат да се реализират във всяка една национална или международна компания, като се има предвид, че те са субекти на социалноосигурителните отношения и осъществяват социално предприемачество. Тази им ориентация е свързана с новите възможности за развитие на бизнеса и нарасналите отговорности на предприятията в глобализиращия се свят.

Какви длъжности можете да заемате след завършване на специалност "Застраховане и осигуряване"?

Завършилите специалност "Застраховане и осигуряване" могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • мениджъри на застрахователни и осигурителникомпании;
 • служители във фронт- и бек-офиси на застрахователнидружества ипенсионни фондове;
 • контролни органи в службите за вътрешенодит на частните застрахователи и осигурители;
 • лицензирани застрахователни брокери и агенти;
 • риск мениджъри на предприятия от реалния сектор (външно-търговски фирми, строителни компании, индустриални предприятия и др.);
 • инспектори в Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане и други държавни институции;
 • служители в специализираните отдели и дирекции на Комисията за финансов надзор;
 • специалисти по продажби на комбинирани финансови продукти в търговски банки и небанкови финансови институции;
 • експерти в отделите по социална закрила и финансиране на социалните дейности на общински и областни администрации и др.

Форма на обучение: редовна

Какво ще изучавате?

По време на обучението в специалност "Застраховане и осигуряване" се изучават следните специални дисциплини:

 • Икономика на застрахователното предприятие
 • Морско и карго застраховане
 • Застрахователно договорно право
 • Основи на социалното осигуряване
 • Публично пенсионно осигуряване
 • Мениджмънт на частните пенсионни фондове
 • Здравноосигурителни системи
 • Управление на човешките ресурси в застраховането и осигуряването
 • Управление на инвестициите в застраховането и осигуряването
 • Финансови пазари и институции
 • Финансов мениджмънт и управление на риска
 • Счетоводство на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества
 • Демографска и социална статистика
 • Банково дело
 • Бизнес комуникации и преговори
 • Бизнес английски език
 • Регулиране и надзор на финансовия сектор
 • Валути и валутни пазари
 • Публични финанси

Пълният списък на изучаваните в специалност "Застраховане и осигуряване" дисциплини можете да видите в учебния план.

Кой ще ви преподава?

Водеща специалността катедра е "Финанси." Нейният висококвалифициран академичен състав приема професионалната подготовка на студентите и формирането на необходимите практически умения и богата финансова култура у тях като свои постоянни приоритети.

Ръководител  катедра – проф. д-р Стефан Вачков


Преподаватели

проф. д-р Стефан Вачков гл. ас. д-р Атанас Камеларов
доц. д-р Йордан Йорданов гл. ас. д-р Недялко Вълканов
доц. д-р Любомир Георгиев гл. ас. д-р Пламен Джапаров
доц. д-р Данчо Петров гл. ас. д-р Светослав Борисов
доц. д-р Стоян Киров ас. Татяна Джунинска
доц. д-р Христина Благойчева ас. Корнелия Филипова
доц. д-р Димитър Рафаилов ас. Милена Бенева
доц. д-р Людмил Найденов ас. Калиопа Николова
доц. д-р Светлана Герчева ас. Ваня Енчева
гл. ас. д-р Александрина Панчева

 FacebookМожете да ни откриете и във Facebook:
 https://www.facebook.com/finance.ue
 https://www.facebook.com/insurance.varna


 или на нашия сайт:
 http://finance.ue-varna.bg