Мениджмънт на организациите, ОКС "магистър"

Обучаващите се студенти в специалност „Мениджмънт / Мениджмънт на организациите“ получават интегрирани знания в областта на основните функции на управлението – планиране, организиране, мотивиране и контролиране, както и умения за прилагането им при заемане на ръководни и изпълнителски длъжности в стратегическото, тактическото и оперативното управление на различни  организации, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

Подготвя мениджъри в различни направления: ръководители на висши и средни нива в стопански и нестопански организации и дейности; мениджъри в организации от корпоративен тип и на дребния бизнес; изследователи и научни работници в областта на управлението; ръководен персонал в стопанската администрация, в т.ч. ръководителите на различни звена, аналитични специалисти и специалисти по управление на различните ресурси в организацията и др.