Съдебна администрация, ОКС "бакалавър"

“Съдебна администрация“ е нова специалност в ИУ-Варна създадена  през 2017 г. Нейното разкриване е изцяло съобразено с потребностите на практиката.  Стремежът е да се предложи модерно образование в област, която досега не е конкретно обхваната от образователния процес на висшите училища.

Основната цел на обучението е подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на съдебната администрация, които да притежават интегрирани знания, практически умения и сериозни професионални компетенции. Необходимостта е продиктувана от динамичното развитие на съдебния сектор, устойчивата тенденция за увеличение на броя във всички видове дела и спецификата на предоставяните услуги, изискващи и специфична компетентност. Обучението представя комплексна и профилирана подготовка, ориентирана към познаване на основните насоки и дейности по администриране органите на съдебната власт, познания за основни правни отрасли и свързните с тях правни институти, форми и процедури на отделните видове процес, а също и начини за извънсъдебно уреждане на споровете. 

Специални дисциплини изучавани по време на обучение: 

 • „Основи на публичната администрация“,
 • „Съдебна администрация“,
 • „Управление на човешките ресурси в публичния сектор“,
 • „Административно право и процес“,
 • „Семейно и наследствено право“,
 • „Наказателно право и процес“,
 • „Вещно право“,
 • „Трудово и осигурително право“,
 • „Търговско право“,
 • „Правни информационни системи“,
 • „Деловодство и правна стилистика“,
 • „Достъп и защита на информацията“,
 • „Организационна психология и личностни умения“ и други.

Обучението по специалността е четири години (осем семестъра) и се осъществява в редовна форма на обучение. След шести семестър студентите провеждат практическо обучение. Целият курс на обучение завършва със защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит. Завършилите пълния курс на обучение студенти по специалността получават образователно-квалификационната степен “бакалавър” по професионално направление “Администрация и управление”, специалност “Съдебна администрация”.

Завършилите специалност  "Съдебна администрация" могат да намерят професионална реализация като съдебни администратори, както и да заемат различни ръководни и  административни длъжности в съдебните и прокурорски администрации.  Конкретно, длъжностите, които могат да заемат са в следните групи:

 • Съдебен администратор, 
 • Административен секретар,
 • Съдебен секретар,
 • Служител в служби - „Регистратура“, “Съдебно деловодство“ и “Архив“.

Бакалаврите  по “Съдебна администрация“ се адаптират успешно към динамиката на промените в съдебната и прокурорска административната практика и са в състояние да се реализират успешно на нужното експертно и образователно ниво.

Ръководител  катедра – доц. д-р Андрияна Андреева


Преподаватели

проф. д-р Маргарита Бъчварова  гл.ас. д-р Живка Матеева 
доц. д-р Галина Йолова ас.д-р Виолета Владова - Иванова
гл.ас. д-р Дарина Димитрова ас.д-р Милена Цветковска
гл.ас.д-р Диана Димитрова

 FacebookМожете да ни откриете и във Facebook:
 https://www.facebook.com/Катедра-Правни-науки-ИУ-Варна