Икономика и управление на строителството

Катедра "Икономика и управление на строителството" (ИУС) е създадена през 1953 г. Пръв ръководител на катедрата е доц. Ганчо Радев, който заема тази длъжност от 1953 до 1956 г. Следващи ръководители са доц. Недю Карабашаков (1956 – 1966 г.) проф. д-р Станислав Хаджиев (1966 – 1975 г.), проф. д-р ик. н. Георги Димитров (1975 – 1992 г.), доц. д-р Гено Генов (1992 – 2000 г.; 2003 – 2005 г.), доц. д-р Иван Желев (2000 – 2003 г.), проф. д-р Пламен Илиев (2005 г. - 2019 г.), а от месец юни 2019 г. - доц. д-р Божидар Чапаров.

Академичният състав на катедра ИУС включва 15 преподаватели с образователна и научна степен "доктор". Хабилитираният състав включва 8 преподаватели - 3-ма професори и 5-ма доценти.

Катедра ИУС администрира и успешно ръководи обучението по специалностите "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт" (ПИМ), "Икономика на строителството" (ИС), "Икономика на недвижимата собственост" (ИНС),  "Бизнес икономика" (БИ), "Строителен бизнес и предприемачество“ (СБП), "Строително предприемачество" (СП), "Управление на проекти" (УП) и "Недвижими имоти и инвестиции" (НИИ).

Специалност ИС е създадена през 1949 г., а първият випуск се дипломира през 1951 г. През 1953 г. се записват първите 28 студенти задочници по специалност ИС, с което се поставя началото на задочната форма на обучение в университета. Обучението по специалност ИНС започва през учебната 2005/2006 г. с една учебна група, а по специалност БИ през учебната 2007/2008 г. също с една учебна група. Поради засиления интерес към специалности ИНС и БИ  през следващите години броят на учебните групи в тях нараства. Специалностите ИС  и ИНС се преименуваха, като от учебната 2015/2016 г. се приемат студенти по специалностите СБП и НИИ.

В редовна и задочна форма на обучение по специалностите ИС, ИНС и БИ са завършили над 7000 студенти бакалаври и магистри. Хабилитираният състав е осъществил научно ръководство на 44 докторанти. Възпитаниците на катедрата работят в строителни компании, агенции за недвижими имоти, консултантски фирми, оценителски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и др.

Научноизследователската дейност е основен акцент в работата на академичния състав на катедрата. През 60-те години от съществуването й, преподавателите от катедра ИУС създават значителна по обем и разнообразна по направления научна продукция, включваща повече от 1200 заглавия в областта на икономиката и управлението на строителството, недвижимата собственост, инвестиционния процес, териториалното устройство и др. Важно място в научноизследователската дейност на катедра ИУС заема ежегодно провежданата научно-практическа конференция по проблемите на икономиката и управлението на строителството и недвижимата собственост.

Със своите научни изследвания академичният състав на катедрата допринася за развитието на икономическата наука и стопанската практика. Значителна част от преподавателите в катедрата се привличат като консултанти в централни ведомства, строителни и други компании, като лектори в специализирани семинари, заемат отговорни административни и обществени позиции. С цел повишаване качеството на учебния процес, успешната реализация и кариерното развитие на възпитаниците на катедра ИУС, тя поддържа непосредствени контакти с министерства, публични администрации, неправителствени организации, строителни компании, агенции за недвижими имоти, както и с академични звена от други български и чуждестранни университети.

При обучението по специалности ПИМ, НИИ, БИ, СБП, СП и УП, катедра ИУС се стреми да подготвя специалисти, познаващи националните и международните бизнес практики, закономерностите на икономическото развитие, организацията, управлението, финансирането, отчетността и анализа на стопанската дейност. Осъществявайки непрекъснато усъвършенстване на преподавателската и изследователската работа, академичният състав на катедрата е готов да реагира на новите предизвикателства в контекста на обединеното европейско образователно пространство.