Обща икономическа теория

Катедра "Политическа икономия", която е първообраз на катедра "ОИТ" е създадена с Решение на АС – Протокол № 409 от 13.03.1937 година. Първият ръководител катедра е проф. Наум Долински, който я ръководи до 1944 година. През последните години ръководители на катедрата са последователно: проф. дин Здравко Ковачев, проф. д-р Владимир Владимиров, проф. д-р Зоя Младенова, проф. дин Ивона Якимова и понастоящем проф. д-р Зоя Младенова.

В периода 1921-1989 година преподавателите от катедрата водят два основни академични курса – Политическа икономия и История на икономическите учения. След 1990 година катедрата се преименува в "Обща икономическа теория", а членовете й четат лекции по Микроикономика, Макроикономика, Международен икономикс, История на икономическата мисъл, Сравнителни икономически системи, Транснационални корпорации, Европейска икономическа интеграция и др. в рамките на всички предлагани от Икономически университет – Варна бакалавърски и магистърски програми. Членове на катедрата изнасят лекциите по съответните дисциплини и на английски език както в бакалавърската програма по "International Business", така и в курсове, организирани за чуждестранните студенти по Европейската програма за студентска мобилност "Еразъм+".  От академичната 2015-2016г. петима от преподавателите от катедрата се включват в съвместната магистърска програма по "Международен бизнес и управление" на ИУ-Варна с университет Нотингам Трент от Великобритания.

Учебният процес е напълно обезпечен с учебници и учебни помагала по съответните дисциплини, издадени от членовете на катедрата. 

Катедра "ОИТ" нееднократно е получавала национална акредитация за обучаване на докторанти по "Политическа икономия" (Обща икономическа теория), като едновременно осигурява теоретичната подготовка на докторантите от останалите катедри в университета. Понастоящем към катедрата се обучават седем докторанти.

Членовете на катедрата провеждат активна научно-изследователска дейност, като научните интреси са в широк спектър на икономическа проблематика: икономическа теория и методология, фискална (бюджетна) и парична политика, глобализация и регионализация на икономиката, ПЧИ и транснационални корпорации, пазарни модели и сравнителното им изучаване, социални проблеми на пазарното развитие и др. Преподаватели и докторанти към катедра "Обща икономическа теория" участват активно в разработването на научни проекти по вътрешни, национални и международни научни програми, като имат сериозна публикационна дейност. През 2015 г. към катедрата бе създаден Изследователски център по глобализация и ПЧИ, със задачата да обедини и координира изследванията на ИУ-Варна по проблеми на глобализацията и ПЧИ.

В началото на 2016 г. проф. д-р Зоя Младенова бе избрана за директор на Научноизследователски институт при ИУ-Варна. 

През последните 15 години катедра "Обща икономическа теория" организира научни прояви, които се превръщат в събитие с национално значение. 

Членове на катедрата участват в редколегии у нас и в чужбина, в дейността на НАОА, Национален фонд "Научни изследвания", заемат отговорни постове в Съюза на учените и др.