Международни икономически отношения

Специалност "Международни икономически отношения" е създадена с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна на 18.06.1990 г. Получила е своята първа акредитация на заседание на Акредитационния съвет към НАОА от 01.04.1999 г., считано от уч.1999/2000 г.

Специалността развива три нива на обучение - бакалавърско, магистърско, докторантско. От създаването й, са се дипломирали над 3000 специалисти, от които две трети - в бакалавърска програма, една трета - в магистърска степен на обучение, освен това и 200 - в различни курсове за квалификация и преквалификация. В катедрата са приети 19 докторанти, от които 12 са защитили докторска степен.

Випускниците от специалността са търсени кадри от наши и чуждестранни фирми в региона, страната и чужбина. Новите потребности на икономиката във Варненския регион предопределят и реализацията на студентите от специалността в туризма, корабостроенето, химическата промишленост, енергетиката, в сферата на културата и образованието, посредническата дейност, финансовата сфера, представителствата на чуждестранни и други български фирми с външноикономическа ориентация, международните организации и европейските институции.

Специалността развива засилена международна студентска мобилност по програмата Еразъм, което дава възможност на много наши студенти да специализират в чужбина. Те се представят отлично на ежегодните студентски международни конференции, а мнозина след завършване на образованието си печелят стипендии и продължават обучението си в престижни университети в Европа и САЩ.

Преподавателите от катедрата се ползват с авторитет в университета и останалите ВУ в града и страната чрез своята преподавателска и научна дейност. Чуждоезиковата им подготовка и професионалните специализации в чужбина дават възможност специализираните курсове да се адаптират към западните академични стандарти. Проследяването на най-новата специализирана литература, сътрудничеството с практиката и участието в интердисциплинарни екипи по проекти позволява на преподавателите от катедрата да публикуват конкурентоспособни публикации в реферирани международни издания.

Намери ни във Facebook официалната страница на катедрата във Фейсбук.