Управление и администрация

Катедра "Управление и администрация" до 2014 г. носи името "Стопанско управление" и е разкрита със заповед на Ректора и решение на Академичния съвет през 1967 г.  Важна роля в историята на катедрата има проф. Г. Минчев. Той е инициатор и е неин първи ръководител. Основоположници на катедрата  са и доц. Тодор Кънчев, проф. д-р Карол Телбизов и доц. д-р Нора Мицова. Идеята на нейните основатели е тя да се формира и утвърди като учебно и изследователско звено по всички направления на стопанското управление. Към основателите на катедрата по-късно се присъединяват доц. д-р С. Христов, доц. д-р Н. Димитров, проф. д-р Илия Личев, доц. д-р Димитър Вълчанов, доц. д-р Димитър Златев, доц. д-р Славчо Каменов.

Повече от 45 години академичният състав на катедрата подготвя икономисти, които са се реализирали във всички нива на икономиката на България.

Още със създаването си, катедра "Управление и администрация" си завоюва своя област на преподаване и изследване, включваща: теория на стопанското управление, планиране и прогнозиране, маркетинг, икономика на отраслите и правни науки. В своето развитие и утвърждаване тя включва и други аспекти на управленските дейности.

Нов етап в развитието на катедра "Управление и администрация" започна през 1991 г., когато нейните преподаватели поеха отговорността за обучението на студентите по спецалността "Маркетинг и мениджмънт", а от 1997/98 г. по новата специалност "Стопанско управление". Тя трябваше да отговори на необходимостта от нови управленски знания и умения в страната ни.  От тогава и до сега, в нея се обучават бакалаври, магистри и докторанти – редовна и задочна форма.  

За да отговори на новите реалности и предизвикателствата на прехода, след отделянето на новите специалности, в катедрения състав се обособиха нови области на научни изследвания – стратегическо управление, предприемачество, управление на малкия бизнес, организационно поведение, бизнес комуникации, управление на операциите, бизнес планиране, управленски контрол, международен мениджмънт и др. Изискванията на бизнес средата и практиката определиха обхвата на знанията и уменията, в които трябва да бъдат обучени бъдещите мениджъри.

От уч. 2007/2008 г. специалност "Стопанско управление" се преименува в "Мениджмънт". Промяната в наименованието й наложи и актуализация на учебната документация. Включиха се нови управленски дисциплини, които да разширят обекта на управление извън стопанската дейност. Бяха въведени нови изборни дисциплини с цел да се разширят възможностите за избор на студентите. Във връзка с промените в законодателството и присъединяването на България към ЕС бяха променени наименованията и съдържанието на някои дисциплини в бакалавърската степен и бяха включени нови дисциплини в магистърската степен.

През годините числеността на катедреният състав се е променяла в зависимост от промените в обслужваните специалности. Понастоящем катедра "Управление и администрация", която обезпечава профилиращото обучение, се състои от 15 преподаватели, от които пет хабилитирани.

С подкрепата на академичното ръководство на ИУ-Варна катедра "Управление и администрация" има съществен принос и значими резултати в обучението в областта на управлението. Това се доказва с дела на реализиралите се студенти, магистри и докторанти, който е много висок. Той е предимно в управленски длъжности в различни функционални направления. Следват реализиралите се в сферата на маркетинга и рекламата, банките, финансите, управление на персонала и др. Има работещи в областта на науката и образованието, регионалното управление и държавната администрация. Не са редки случаите завършили да управляват собствен или семеен бизнес. Има и много добре реализирали се в чужди компании, както у нас, така и в други държави.