Западноевропейски езици

Катедра „Западноевропейски езици” е основно структурно звено на Департамент „Езиково обучение”. Катедрата предлага езиково обучение по три западноевропейски езика – английски, немски и френски – за студентите от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър, редовно и дистанционно обучение. За всички бакалаври е задължително изучаването на чужд език през първи и втори семестър, като програмите, съобразени с нуждите на обучаемите, са предимно с икономическа насоченост. За специалностите „Туризъм”, „МИО” и „Застраховане и осигуряване” има и специализирани дисциплини в трети и четвърти  курс: съответно „Специализиран език на туризма”, „Езикът на международната търговия” и „Специализиран език за застраховане и осигуряване”. Катедра ЗЕЕ организира и допълнителни курсове за студенти, докторанти и асистенти. Дисциплините се водят от висококвалифицирани старши преподаватели.

Международната дейност е един от водещите приоритети на катедрата. По програма „Еразъм+” се предлагат няколко дисциплини на английски език в бакалавърска и магистърска степен: „Бизнес комуникация“, „Междукултурни аспекти на бизнеса“, „Аспекти на българската история и култура“ и др. Системно се подготвят и реализират преподавателски мобилности в университети партньори по програма „Еразъм+“ и програми на ЕИП, които водят до структуриране на нови лекционни курсове и съвместни проекти и публикации.

Мисията на катедра „Западноевропейски езици” е да постига високо качество на обучението по чужди езици и бизнес комуникация, като способства да се формират конкурентноспособни специалисти в условията на засилена европейска и глобална интеграция.

Основната цел на катедрата е да организира езиковото обучение така, че да изгражда у студентите знания, умения и компетентности при използването на чужди езици в бизнес и академичен контекст, които да им гарантират, както мобилност в рамките на програми за международно сътрудничество, така и цялостна успешна професионална реализация.