Финанси, ОКС "бакалавър"

Специалност "Финанси" е сред най-предпочитаните в Икономически университет - Варна. Тя е наследник на създадената през 1948 г. специалност "Финанси и банково дело". По-късно специалността е преименувана на "Финанси и кредит", в която се обучават студенти до 1956 г. През учебната 1990-1991 година в Икономически университет - Варна се възстановява специалност "Банково дело", а година по-късно и специалност "Финанси". От учебната 1997-1998 г. двете специалности са обединени и започва обучение по единната широкопрофилна специалност "Финанси".

Специалност с идентично наименование "Финанси" и сходни учебни програми съществува в редица елитни университети във Великобритания, Германия, Швейцария, Италия, Испания, САЩ, Канада и много други страни. По модела на техните водещи образователни стандарти студентите в специалност "Финанси" получават задълбочени знания и практически умения в областта на банковото дело, корпоративните, публичните и международните финанси, финансовите пазари и инвестиции, застраховането и социалното осигуряване.

Завършилите специалността получават диплома за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър по икономика", която се признава при последващо магистърско и докторско обучение във водещи световни университети.

През октомври 2012 г., по инициатива на студенти от специалност "Финанси" е учреден Kлуб "Финанси", чиято мисия е да обединява млади и заинтересовани хора, които да обогатяват своите знания, да формират интереси и да постигнат ефективна професионална реализация по специалността.

До момента в специалност "Финанси" са дипломирани над 4 000 студенти, включително от Гърция, Кипър, Турция, Украйна, Македония, Русия и други страни.

Много от завършилите специалността заемат отговорни постове в престижни български и чуждестранни банки, финансови институции и корпорации. Част от випускниците на специалността развиват успешна академична кариера в страната и в чужбина.

Къде можете да се реализирате след завършване на специалност "Финанси"?

Завършилите специалността могат да заемат позиции във:

 • български и международни финансови институции: търговски банки, застрахователни, лизингови, факторингови и пенсионно-осигурителни компании;
 • инвестиционни фондове;
 • служби на Министерството на финансите;
 • митническата администрация;
 • финансови отдели на общински и областни администрации;
 • Българската народна банка;
 • Националната агенция по приходите;
 • Сметната палата;
 • Националния осигурителен институт;
 • външно-търговски дружества;
 • строителни фирми;
 • компании за финансов софтуер;
 • одиторски компании;
 • малки и средни предприятия от различни отрасли.

Какви длъжности можете да заемате след завършване на специалност "Финанси"?

Завършилите специалност "Финанси" могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • финансови мениджъри в български и международни компании;
 • мениджъри в банкови и застрахователни институции;
 • специалисти по продажби на банкови и финансови продукти;
 • кредитни експерти;
 • служители във фронт- и бек-офиси на финансови институции;
 • застрахователни агенти;
 • финансови и инвестиционни консултанти;
 • финансови анализатори;
 • брокери и дилъри на ценни книжа;
 • оценители на активи;
 • митнически инспектори;
 • данъчни инспектори, финансови контрольори и други служители в НАП;
 • служители в сферата на социалното подпомагане и осигуряване;
 • специалисти по управление на вземанията;
 • експерти във външно-търговски дружества;
 • експерти в одиторски предприятия;
 • счетоводители в предприятия, банки и финансови институции и др.

Форма на обучение: редовна и дистанционна

Какво ще изучавате в специалност "Финанси"?

Специалните дисциплини, които се изучават, са:

 • Въведение във финансите
 • Пари и централно банкерство
 • Въведение в банковото дело
 • Финансово посредничество
 • Публични финанси (обща част)
 • Банкови сделки
 • Финансови инвестиции
 • Основи на застраховането
 • Основи на корпоративните финанси
 • Осигурителни системи и фондове
 • Корпоративни финансови решения
 • Регулиране и надзор на финансовия сектор
 • Морско и карго застраховане
 • Международни финанси
 • Данъчно облагане
 • Персонални финанси
 • Научни изследвания

Кой ще ви преподава?

Водеща специалността катедра е "Финанси". Нейният висококвалифициран академичен състав приема професионалната подготовка на студентите и формирането на необходимите практически умения и богата финансова култура у тях като свои постоянни приоритети.

Ръководител  катедра – проф. д-р Стефан Вачков


Преподаватели

проф. д-р Стефан Вачков гл. ас. д-р Атанас Камеларов
доц. д-р Йордан Йорданов гл. ас. д-р Недялко Вълканов
доц. д-р Любомир Георгиев гл. ас. д-р Пламен Джапаров
доц. д-р Данчо Петров гл. ас. д-р Светослав Борисов
доц. д-р Стоян Киров ас. Милена Бенева
доц. д-р Христина Благойчева ас. Татяна Джунинска
доц. д-р Димитър Рафаилов ас. Калиопа Николова
доц. д-р Людмил Найденов ас. Корнелия Филипова
доц. д-р Светлана Герчева ас. Ваня Енчева
гл. ас. д-р Александрина Панчева

Максималният бал за кандидатстване в тази специалност е 24.

Предмети, по които можете да положите тест, за да кандидатствате за тази специалност:

- Математика
- География на България
- Български език и литература

 FacebookМожете да ни откриете и във Facebook:
 https://www.facebook.com/finance.ue

 или на нашия сайт:
 http://finance.ue-varna.bg