Мениджмънт на човешките ресурси, ОКС "магистър"

Обучението в специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" има за цел да формира солидна теоретична подготовка с подчертано практическа насоченост. То дава специфични знания и умения за извършване на дейности, свързани с планирането, формирането, обучението, развитието, кариерата, оценяването, възнаграждаването и взаимоотношенията с хората в организацията. Специално внимание е отделено на стратегическото управление на човешките ресурси, трудово-правните отношения, създаването и използването на информационни системи, свързани с МЧР, ефективната мотивация на служителите. Предвиден е практикум, който дава възможност както за регулярни срещи с мениджъри и специалисти по човешки ресурси, работещи във водещи български фирми, така и с представители на Българската асоциация за управление на хора.
Завършилите специалност "Мениджмънт на човешките ресурси" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина. С придобитите знания и умения, те могат да бъдат успешни в институции на държавната и местна власт, фондации, частни български и международни компании в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство и др.
Информация Виж повече