Учебен план и програми

Programme "Accounting"
Educational and Qualification Degree Bachelor
Professional Field: Economics
Professional Qualification: Economics
Study period: 4 years (8 semesters)
Mode of study: Full-time
Subjects Credits Form of control Student workload
Exam Continuous
assessment
Total Extracurricular Curricular
Фундаментални дисциплини / Core Subjects
1 Микроикономика / Microeconomics 9 1 270 195 75
2 Приложна математика / Applied Mathematics 9 1 270 195 75
3 Информатика / Informatics 9 1 270 195 75
4 Физическо възпитание / Physical Education (Sports) 0 60 0 60
5 Избираеми дисциплини / Elective (Foreign language) (1) 3 1 90 60 30
Английски език / English language
Немски език / German language
Френски език / French language
Руски език / Russian language
Български език като чужд / Bulgarian as a foreign language
6 Макроикономика / Macroeconomics 9 2 270 195 75
7 Основи на правото / Principles of Law 9 2 270 195 75
8 Теория на управлението / Management Theory 9 2 270 195 75
9 Избираеми дисциплини / Elective (Foreign Language) (1) 3 2 90 60 30
Английски език / English Language
Немски език / German language
Френски език / French language
Руски език / Russian language
Български език като чужд / Bulgarian as a foreign language
10 Въведение във финансите / Introduction to Finance 9 3 270 195 75
11 Счетоводство / Accounting 9 3 270 195 75
12 Маркетинг / Marketing 8 3 240 165 75
13 Избираеми дисциплини / Elective (Social Sciences) (1) 4 3 120 60 60
Българска и балканска култура / Bulgarian and Balkan Culture
Политология / Political Science
Организационно поведение / Organizational Behaviour
Кариерно развитие / Carrier Development
Общо за фундаментални дисциплини / Total for Core Subjects 90 10 2 2760 1905 855
Университетски специални дисциплини / University Specialised Subjects
14 Въведение в статистиката / Introduction to Statistics 9 4 270 195 75
15 Избираеми дисциплини / Elective (Legal Sciences) (1) 6 4 180 120 60
Бизнес право / Business Law
Право на Европейския съюз / Law of the European Union
Международно търговско право / International Trade Law
Митнически процедури / Customs Procedures
16 Избираеми дисциплини / Elective (1) 6 4 180 120 60
Икономика на културата / Economy of Culture
Бизнес комуникации / Business Comunications
Европеистика / European Studies
Междукултурни аспекти на бизнеса / Intercultural aspects of Business
Общо за универс. специални дисциплини / Total for University Specialised Subjects 21 3 630 435 195
Специални дисциплини / Specialised Subjects
17 Финансово счетоводство / Financial Accounting 9 4 270 195 75
18 Управленско счетоводство 1 / Management accounting 1 8 5 240 165 75
19 Финансов контрол и вътрешен контрол / Financial Control and Internal Control 8 5 240 165 75
20 Облагане на физическите лица / Personal Taxation 8 5 240 180 60
21 Избираеми дисциплини / Elective (1) 6 5 180 135 45
Е-бизнес / E- business
Международна икономика / International Economics
Предприемачество и иновации / Enterpreneurship and Innovations
Сравнителни икономически системи / Comparative Economic Systems
22 Международни счетоводни стандарти / International Accounting Standards 7 6 210 135 75
23 Организационен мениджмънт / Organizational Management 7 6 210 135 75
24 Трудово и осигурително право / Labour and Social Insurance Law 6 6 180 120 60
25 Избираеми дисциплини / Elective (1) 5 6 150 90 60
Национални счетоводни стандарти / National Accounting Standards
Корпоративна социална отговорност / Corporate Social Responsibility
Интелектуална собственост /  Intellectual Property
Бизнес консултиране /  Business Consulting
26 Управленско счетоводство 2 / Management Accounting 2 8 7 240 165 75
27 Финансови отчети / Financial Reports 8 7 240 165 75
28 Изследователски методи в счетоводството / Research Methods in Accounting 8 7 240 180 60
29 Избираеми дисциплини / Elective (1) 6 7 180 120 60
Управление на проекти / Project Management
Бизнес информационни системи / Business Information Systems
Управление на иновациите / Inovation Management
30 Независим финансов одит / Audit and Assurance 5 8 150 75 75
31 Данъчно облагане на предприятията / Company Taxation 5 8 150 90 60
32 Финансов анализ / Financial Analysis 5 8 150 90 60
33 Спецсеминар - Счетоводство / Graduate Seminar - Accounting 5 8 150 75 75
Общо за специални дисциплини / Total for Specialised Subjects 114 16 1 3420 2265 1155
Общо / Total 225 29 3 6810 4605 2205

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
2 Чужд език - немски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
3 Чужд език - френски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
4 Чужд език - руски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
5 Чужд език - португалски 3,3,3 3,5,7 270 180 90 0 90
6 Български език (за чуждестранни студенти) 3 5 90 60 30 30 0
7 Търговско право 3 5 90 60 30 30 0
8 Бизнес култура и традиции 3 5 90 60 30 30 0
9 Данъчен процес и данъчно облагане 3 7 90 60 30 30 0

Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.