Цели и задачи

Финансово-счетоводният факултет на Икономически университет – Варна е един от лидерите в обучението на икономисти. Академичните и научните дейности на факултета са фокусирани върху постигането на следните цели:

 1. Планиране, програмиране и управление на учебния процес в съответствие с добрите практики на европейската академична общност.
 2. Активно участие в национални и европейски научноизследователски проекти.
 3. Разширяване на възможностите за обмен на опит и информация с чуждестранни научни и образователни институции.
 4. Подготовка на кадри, които да са полезни за бизнеса и обществото.
 5. Изграждане, формиране и развитие на теоретични и практически знания в пазарната икономика.
 6. Създаване на условия за получаване на обширни и задълбочени финансово-икономически знания.
 7. Гъвкавост на завършилите при тяхното внедряване в корпоративния сектор, както в България, така и в чужбина.

За реализиране на посочените цели, Финансово-счетоводният факултет си е поставил следните задачи:

 1. Обучение, осигуряващо не само теоретични познания, но и практически умения.
 2. Обучение, което дава възможности за инкорпориране в международния трудов пазар.
 3. Стимулиране развитието на научната дейност, за да се осигури оптимизиране в практиката.
 4. Поддържане на постигнатото високо качество на обучението в съответствие с европейските академични стандарти.
 5. Участия в национални и европейски научноизследователски проекти.
 6. Насърчаване развитието на професионалните умения и компетентност, мобилността на студентите и преподавателите.
 7. Стимулиране на научноизследователската дейност и ускоряване на академичното развитие и израстване.
 8. Издаване на повече учебници и детайлни ръководства за работа по отделните дисциплини.
 9. Организиране и участие в симпозиуми, семинари и конференции в страната и чужбина.

В образователно-квалификационна степен "бакалавър" се обучават общо 2 565 студенти, от които:

1)  Редовно обучение – 1 975
2)  Задочно обучение – 590

В образователно-квалификационна степен "магистър" се обучават общо 574 студенти, от които:

1) Редовно обучение – 290
2) Задочно обучение – 284