Научноизследователска дейност

Катедра "Счетоводна отчетност" има акредитация за обучение на докторанти по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност".

Защитени дисертации в катедра "Счетоводна отчетност" на Икономически университет – Варна от 2000 година досега:

 1. Надя Костова (2000 г.). Счетоводна политика на търговските банки. Научен ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов (УНСС, гр. София).
 2. Слави Генов (2004 г.). Теоретико-методически аспекти на калкулирането на себестойността на продукцията. Научен ръководител: доц. д-р Никола Бакалов.
 3. Анита Атанасова (2004 г.). Временните разлики в счетоводството. Научен ръководител: доц. д-р Никола Бакалов.
 4. Надежда Попова (2004 г.). Финансово-счетоводни проблеми на пенсионноосигурителните дружества и пенсионните фондове. Научен ръководител: доц. д-р Стойно Чакмаков.
 5. Даниела Георгиева (2006 г.). Финансово-счетоводни проблеми на холдинговите дружества. Научен ръководител: доц. д-р Георги Тодоров.
 6. Анелия Григорова (2007 г.). Проблеми на вътрешния контрол в българските корпорации. Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Kалю Донев.
 7. Бранимира Колева (2012 г.). Теоретико-практически аспекти на одиторските извадки. Научен ръководител: проф. д-р Фаня Филипова.
 8. Гергана Василева Николова (2012 г.). Теоретични и практико-приложни аспекти на счетоводната политика. Научен ръководител: доц. д-р Никола Бакалов.
 9. Руслана Димитрова (2012 г.). Вътрешен финансов контрол в предприятието – възможности за моделиране. Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Kалю Донев.
 10. Бистра Николова (2012 г.). Моделирането в системата на данъчния контрол. Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Kалю Донев.
 11. Любомира Коева - Димитрова (2013 г.). Проблеми при отчитане дейността на лечебните заведения. Научен ръководител: доц. д-р Светлозар Стефанов.
 12. Пламена Недялкова (2013 г.). Принципи на финансовия контрол, прилагани от Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/. Научен ръководител: проф. д-р ик. н. Kалю Донев. 
 13. Веселин Деков (2013 г.). Счетоводството в управлението на предприятията – колективни инвестиционни схеми. Научен ръководител: доц. д-р Любен Петров (СА "Д.А.Ценов", гр. Свищов).
 14. София Илиева (2014 г.). Проблеми при отчитането и представянето на информацията в годишните финансови отчети на инвестиционните фондове. Научен ръководител: проф. д-р Надя Костова.
 15. Рени Петрова (2014 г.). Счетоводно отчитане на нематериалните активи във фармацевтичните предприятия. Научен ръководител: доц. д-р Венелин Георгиев.

Катедра "Финанси" има акредитация за обучение на докторанти по професионално направление 3.8. - Икономика, научна специалност "Финанси".

Защитени дисертации в катедра "Финанси" на Икономически университет – Варна от 2000 година досега:

 1. Данчо Петров (2002). Диагностика на кредитния риск в аграрния сектор. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков.
 2. Димитър Рафаилов (2003). Капиталова структура на българските фирми (теоретични модели и емпиричен анализ). Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев.
 3. Стоян Киров (2004). Алтернативни инвестиции на пенсионните фондове (специфика, управление и предизвикателства за България). Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев.
 4. Светлана Герчева (2004). Пазарните дефекти и публичните разходи за здравеопазване. Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев.
 5. Любомир Георгиев (2005). Институционална структура на финансовото посредничество (теория, еволюция, измерения в България). Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков.
 6. Александрина Панчева (2006). Възможности за приложение на АВС модела при потребителското кредитиране. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков.
 7. Христина Благойчева (2007). Публичната пенсионноосигурителна система и преразпределението на доходи в България. Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Владимирова.
 8. Недялко Вълканов (2012). Прането на пари в банковата система (механизми, диагностика, мерки за противодействие). Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков.
 9. Атанас Камеларов (2012). Хеджиране на кредитния риск в банковото кредитиране. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков.
 10. Кирил Георгиев (2013). Информационно съдържание на кривата на доходността на държавните ценни книжа в България. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов.
 11. Мирослава Махлебашиева (2013). Възможност за хеджиране на климатичните рискове с деривативи. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов.

Катедра "Правни науки" има акредитация за обучение на докторанти по професионално направление 3.6. "Право", докторска програма "Търговско право" и "Трудово право и обществено осигуряване".

Защитени дисертации в катедра "Правни науки" на Икономически университет – Варна от 1999 година досега:

 1. Маргарита Бъчварова (1999 г., София). Субективното право на членство в акционерното дружество.
 2. Андрияна Йовчева Андреева (2005 г., София). Алтернативи на наказанието лишаване от свобода. Научен ръководител: проф. Здравко Трайков.
 3. Галина Огнянова Йолова (2005 г., София). Наказателноправен режим на умишления банкрут. Научен ръководител: проф. Тамара Хинова.
 4. Галина Николаева Цвяткова (2006 г., София). Банкова несъстоятелност /финансово-правни проблеми/. Научен ръководител: проф. Петър Цанков.
 5. Радослав Петков Рачев (2007 г., Русия). Законодателството за трудовия договор на България и Русия: сравнително изследване. Научен ръководител: доц. Нина Бриллиантова.
 6. Дарина Неделчева Димитрова (2010 г.). Областният управител като орган на изпълнителната власт.
 7. Живка Стоянова Матеева (2016 г.). Административноправна защита на личните данни. Научен консултант: проф. Ганета Минкова
 8. Диана Руменова Димитрова (2017 г.). Правен режим на договора за обществена поръчка. Научен ръководител: доц. д-р Надежда Йонкова, доц. д-р Марчо Марков.
 9. Виолета Кирилова Владова - Иванова (2018 г.). Институтът на непреодолимата сила в търговското право. Научен консултант: проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова.
 10. Милена Красимирова Цветковска (2019 г.). Правно положение на управителя на дружество с ограничена отговорност. Научен консултант: проф. д-р Маргарита Бъчварова