Кандидатстване

Условия за кандидатстване

Кандидати за обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна, се приемат чрез конкурс по документи.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат придобилите  ОКС "бакалавър" със срок на обучение, не по-малък от 4 години и не по-малко от 240 кредита или ОКС "магистър" със срок на обучение, не по-малък от 1 година и придобити не по-малко от 60 кредита. Придобилите ОКС "бакалавър" или "магистър" могат да се обучават, както следва:

1. в същата специалност (СС), която са завършили, съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна;

2. в направление "Стопански, правни науки и управление" (СПНУ), в която група попадат всички студенти, завършили професионални направления:

а) 3.6. Право
б) 3.7. Администрация и управление;
в) 3.8. Икономика;
г) 3.9. Туризъм.

3. в "Други направления и други области на висше образование" (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от "Социални, стопански и правни науки" като:

а) 3.1. Социология, антропология и науки за културата;
б) 3.2. Психология;
в) 3.3. Политически науки;
г) 3.4. Социални дейности;
д) 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и притежаващите ОКС "професионален бакалавър", за придобиването на която в съответствие с учебния план се изискват не по-малко от 180 кредита със срок на обучение, не по-малък от три години, съгласно чл. 42, ал. 1, т.1, буква "а" от Закона за висше образование. Те имат право да кандидатстват единствено в същото професионално направление (СПН), съответстващо на завършената специалност в ОКС "професионален бакалавър" съгл. чл. 42, ал. 6 от ЗВО.

Право да кандидатстват за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" имат и кандидатите, придобили ОКС "бакалавър" в чуждестранни висши училища, които са имали по учебен план не по-малко от 180 кредита при срок на обучение 3 години или не по-малко от 240 кредита при срок на обучение 4 години. За придобиване на ОКС "магистър" следва да са изпълнени изискванията на ЗВО за минимален брой от 300 кредити по учебен план сумарно за двете ОКС.

Студентите, записани за обучение в ОКС "магистър" в ИУ-Варна, могат да кандидатстват за паралелно обучение и по друга специалност.

Минималният успех за кандидатстване в ОКС "магистър" за обучение срещу заплащане е "Добър" от дипломата за завършена ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър", с която се кандидатства за ОКС "магистър".

"Успех от дипломата за завършена степен на висшето образование" е успехът, който се формира като средноаритметична стойност от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

При кандидатстване в специалности с обучение на чужд език се изисква владеене на съответния език. Владеенето на чужд език се удостоверява от кандидат-магистрите с оценка от дипломата за ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър", не по-ниска от Добър 4,25; оценка от държавен изпит за ОКС "професионален бакалавър", не по-ниска от Добър 4,25 или с международно признати сертификати, посочени в Таблица 1.

Кандидат-магистрите, които владеят чужд език, но не могат да удостоверят това с диплома или сертификат, полагат он-лайн тест при подаване на документи за кандидатстване по съответната специалност. За резултатите от проведения тест се изготвя протокол, подписан от член на комисията и кандидат-студента. Минималните резултати от теста, позволяващи кандидатстване в ОКС "магистър", са посочени в Таблица 1.

За обявените планови места могат да кандидатстват всички български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които не изтърпяват присъда лишаване от свобода към момента на кандидатстване.

Не се допускат да кандидатстват:

  1. чуждестранни граждани, временно пребиваващи в Република България;
  2. прекъснали, но неотписани магистри по друга или същата магистърска специалност в ИУ-Варна;
  3. за държавна поръчка студенти, които са били записани държавна поръчка в предходни години на кандидатстване.