Продължителност на обучението

Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите в:

  • Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна
  • Направление "Стопански, правни науки и управление" (СПНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления:

3.6. Право
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
3.9. Туризъм

  • "Други направления и други области на висше образование" (ДНДО), в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от "Социални, стопански и правни науки" като:

3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.2. Психология
3.3. Политически науки
3.4. Социални дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

  • Същото професионално направление (СПН), в които попадат кандидати завършили колежи и придобили квалификация "професионален бакалавър".

Продължителност на обучението – брой семестри

 Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност (СС)

Стопански, правни науки и управление (СПНУ)

Други направления и други области на висшето образование (ДНДО)

Същото професионално направление (СПН)

държавна
поръчка

платен прием

държавна поръчка

платен прием държавна
поръчка

платен
прием

държавна
поръчка

платен прием

Редовна

2

2

2

2 3

3

3

3

Задочна

-

2

-

2 -

3

-

3

Дистанционна

-

2

-

2 -

3

-

3